Generalversammlung den 10. Mäerz 2008

IMG_4094_thumbnail

D’Wort huet iwwer d’Generalversammlung bericht ënner dem Titel
Schlechte Noten für den Schöffenrat“:

20080312_generalversammlung