Fotoe vun der CSV-Kiermes den 19.Juli 2008

Hei e puer Fotoen vun der 2008er Editioun vun der Kiermes vun der CSV Maacher: