Gemengerot vum 20. Oktober

Gemengerot 20.10.2009

De Mëttwoch 21. Oktober huet d’Wort iwwer d’Gemengerotssëtzung vum Dag virdru geschriwwen. Klickt op d’Bildchen fir den Artikel nozeliesen.

Et ass awer derbäi ze soen dass d’CSV-Gemengeréit an där Sëtzung och hir Ideeën dogeluegt hun wat ee mam alen Altersheim kéint maachen, wéi zum Beispill Commerce, Wunnengen, oder awer eng Jugendherberg. An der Linn vun de Proposë vun der CSV fir de Parkingsproblem vu Gréiwemaacher unzegoen (wéi ënner anerem och d’Question parlementaire vum Léon Gloden) kéint een och en ënnerierdeschen Parking op deem Terrain virgesinn.