Gemengerot vum 4. Januar: Budget 2010/2011 & 4.Tennisterrain

Haut Dënschden 4. Januar gouf an der Gemeen Gréiwemaacher de Budget gestëmmt.

Liest hei, topaktuell, virwat d’CSV-Fraktioun huet missen dergéint stëmmen (klickt hei fir d’PDF-Versioun):

BUDGETSRIED 2011

  • Als préliminaire Remarque, ass CSV Fraktioun et midd de Budget Uganks des neie Joer ze diskutéieren. Mir hunn ëmmer rëm drop higewisen dat Budgetsdiskussiounen bis Chrëschtdaag ofgeschlossen soll sinn, aner Gemeenen packen dat jo och, firwat net Gemeen Maacher. Et gehéiert net grad zum „Fair-Play“ dat d’Oppositioun kuerz virun der Chrëschtvakanz de Budget virgeluegt kritt an da waerend der besënnlecher Chrëschtvakanz, wou deen een oder anere fort ass an och Leit wëlle puer Deeg mat hirer Famill zesummenverbréngen, sech duerch de Budget schaffe muss.
  • De Finanzschäffe huet eis an der leschter Gemengerotssëtzung de Budget rectifié 2010 an de Budget 2011 virgestallt. Kënnt een unhuelen dat den aktuelle Schäfferot vill geschafft hätt an d’Gemeenefinanzen “sech erkrabbelen” (wéi de Buergermeeschter gesot huet). Kuckt een de Budget iwwerflächlech kann een zu där routbloer Schlussfolgerung kommen, analyséiert een de Budget am Detail, muss een awer leider feststellen dat laang net all Projeten déi am Budget stin realiséiert goufen a finanziell Situatioun net esou zolitt ass wéi dat dobausse well verkaf ginn ass.
  • D’Schold vun der Gemeng ass héich, och wann se an de vum Inneministère virbestëmmte Limitë läit. Et ass awer ervirzesträichen dat d’Remboursementer vun de Kreditter an d’Bezuele vun den Zënsen 927.000 Euro ausmaachen, also bal eng 1.000.000 Euro. Jiddweree weess och dat Zënsen zur Zäit extragënsteg sinn. Zënse kennen nëmmen nach klammen sou dat ganz schnell eng méi héich Finanzlaascht op iis Gemeen duerkomme kann, wat natierlech een negativ Konsequenz op de Boni ordinaire wäert hunn.

Och sinn d’Fonctionnementskäschten héich. Ervirsträiche wëllt ech ënner de ville Beispiller z B. den Defizit vun der Piscine: 2009: -330.000 Euro; 2010 rectifié: -395.615 Euro (an 2010 wor ee gudd Joer vum Point de vue vun den Entréeën); an 2011: – 423.807 Euro. Nee, mir géifen d’Piscine net zoumaachen, mais mer géifen awer op mannst versichen d’Onkäschten an de Grëff ze kréien. Dëse Schäfferot probéiert et net mol, mais léisst Gotteswaasser iwwer Gottesland lafen an dat beim aktuelle Waasserpräis….

  • Et muss een och ervirsträichen dat de Budget rectifié 2010 an de Budget 2011 vun e puer eemolege Recettë profitéiert:

–           Décompten sin vum Schäfferot opgeschafft ginn, sou dat eng Rei Subsiden erakomm sinn, de genaue Montant kenne mer net soe well mer jo , obwuel mer dëse Punkt un dësem Dësch opgeworf hunn, keng konkret Informatioune kruten. An dësem Kontext muss een och soen, dat wann de Schäfferot, well hien ass dofir responsabel a soss keen, méi regelméisseg Situatioun vun den Décompten gepréift hätt, da wieren och éischter eng Rei Suen era komm, wat erëm als positive Konsequenz gehat hätt dat Prêten déi an der Vergaangenheet geholl gi sinn, net oder mindestens net an där Héicht opgeholl hätte misse ginn.

–           2011 soll  den Terrain vun der aler Jugendherberg versteet ginn (700.000 Euro), wat mer ausdrécklech begréissen, an zousätzlech och nach d’Tafelsëlwer op der Moartplaz fir 250.000 Euro. Dëst sinn eemoleg Einnamen, déi sech net méi wäerte widderhuelen. Bleift och d’Fro bestoe firwat d’Majoritéit per Force d’Haus op der Moartplaz versteeë wëll, wa finanziell Situatioun sou gudd ass wéi d’Majoritéit behaapt. Da solle mer dës „AAA-Location“, wéi et am Immobilien-Fachjargon heescht, halen an ee flotte Projet (z.B. Wunnraum a Commerce, wéi CSV dat schonns puermol virgeschloen huet, le cas échéant mat staatlecher Ënnerstëtzung) ausschaffen.

Dat wier eng strukturell Moossnam.

Mais den Terme „strukturell Moossnamen“ schéngt net am Schäfferot sengem Vokabulär virzekommen. Dëst erstaunt ëmsou méi wou et dach DP ass wat de Leit landeswäit well verklickeren dat si Partei vun de strukturelle Moossnamen ass. Point de vue ekonomesch strukturell Moossnamen huet dëse Schäfferot, fir em Buergermeeschter seng Wierder ze gebrauchen, „näischt, null, nada, zéro“ opzeweisen. Näischt ass ënnerholl gin fir nei Betriber op Maacher ze lackelen, CSV hat ee puer konkret Moossname virgeschloen (bei der Kläranlag, Potaschbierg erweideren, nach ëmmer leet kee Schëff um Quai vun der Marie-Astrid un). Dir huet do komplett versot!

A wann de Budget 2011 dann als Sold ee Boni vun nëmmen 33.000 Euro opweist a keng Réserve do ass, da gesäit een dat d’finanziell Situatioun vun iiser Gemeen net esou stabil ass, d’autant plus dat an Zukunft Zënsen op de Prêten klamme wäerten.

  • Duerch Inaktivismus bestécht och déi aktuell Majoritéit, a besonnesch de Schäfferot, wann et drëm geet dat Distrikts- a Kantonalhaaptstad Maacher, déi jo awer ënner dem „IVL“ als „centre de développement et d’attractivité“ agestuuft ass, Impulser an der Regioun setzen oder dëser Roll gerecht soll ginn andeem national oder regional Instanzen op Maacher solle kommen. D’Gemeen Mertert z.B. ass do wesentlech méi aktiv an efficace (regional Büro vum Aarbechtsamt…).
  • Aktiv ass de Schäfferot wann et drëm geet Projeten an de Budget anzeschreiwen, duerno verfält en awer erëm direkt an een Inaktivismus oder een „laisser-aller“ (fir méi diplomatesch ze sinn):

–         Am Budget 2010 stoungen 32 Projeten, dovun ass bis haut 1/3 realiséiert oder ugefaang ginn, dës ginn och d’Zuelen erëm:

2007 autorisé 12.483.523 = 100 %
rectifié 8.301.040 = 66,5 %
comptabilisé 6.458.854 = 51,7 %
2008 autorisé 6.139.911 = 100 %
rectifié 5.468.310 = 89 %
comptabilisé 2.993.782 = 48,7 %
2009 autorisé 11.784.934 = 100 %
rectifié 5.298.155 = 44,95 %
comptabilisé 4.347.920 = 33 %
2010 autorisé 11.071.869 = 100%
rectifié 4.802.437 = 43%
comptabilisé à voir à voir

An op Grond vun den Erfahrungswerter vun de leschte Joere kommt der 2010 op ënner 1/3.

–         Am Budget 2011 stinn 37 Projeten (dovunner stoungen der schonns 32 am Budget 2010).

  • De Buergermeeschter gëtt es net midd ze betounen dat Ursaach vum Retard vu verschidde Projete beim sougenannte staatlechen Amtsschimmel läit. Dëst kann heiansdo de Gronn sinn, mais wann ech dann awer mat anere Gemeenepäpp schwëtzen, da stellen ech awer fest dat déi ganz oft kréie wat se wëllen, well se haartnäckeg sinn, do wiere mer jo erëm beim „laisser-aller“ vum Schäfferot. Well ech ka mer net virstellen, dat wann ee Schäfferot geschlossen hannert engem Projet steet an ee vun de Schäffen huet och nach d’Koart vun enger vun de Parteien déi an der Regierung ass, dat dee manner gudd behandelt gëtt wéi aner Gemeeneverantwortlech.
  • Déi blo Géisskan, se géisst wat se hier gëtt, mais vum ville Géissen huet de bloe Gäertner vergiess dat een de Prioritéiten no muss netzen (och dat huet CSV méi wéi eemol un desem Dësch betount), oder wann een eppes well ufänken, ee virdéischt de Projet bis zum Enn ausdäitschen soll fir de ganze finanziellen Ëmfank ze kennen. Mais waaltechnesch ass et jo „och vill besser gudd“ jidderengem e bësschen ze ginn, dann huet een emol eppes kritt wann och näischt Ganzes. Do ass de Budget 2011 erem e Paradebeispill. Majo dëst Joer sinn erëm Gemeenewalen: wann een de Budget 2011 kuckt da mengt ee bal et wier eng Schäfferotserklaerung, bal all Projet steet dran. Wann een de Budget 2011 kuckt huet de Schäfferot Aménagéierung vu Maacher (PAG) an zu engem klengen Deel Wunnbaupolitik erëm entdeckt, näämlech am Pietert, (och dëst wor ee Punkt am leschten CSV Walprogramm). Mais leider steet am “Pacte logement” nach ëmmer nëmmen 1 Euro.

Mais d’Walthema par excellence vun der DP bei de leschte Gemeenewalen, d’Aménagéierung vun der Moartplaz, ass awer net méi am „Ranking“ well do steet am Budget 1 Euro, sou dat en do ka soen: „ausser Spesen (deier Étuden) nix gewesen“.

Mir als CSV hätte léiwer ee realistesche Budget gesinn, dee réaliséirbar wier, mais dann hätt déi blo-rout Majoritéit jo Feeler miissten agestoen.

Mir stëmme géint de Budget rectifié 2010 a géint de Budget 2011.

CSV-Fraktioun Maacher

Punkt 6 vum Ordre du jour – 4ème Terrain Tennisclub:

–                     CSV ass averstanen, dass deen noutwennegen 4ème Terrain fir den Tennisclub gebaut gëtt!

–                     A titre de Remarque préliminaire steet de Bau vum 4ten Tennisterrain mat 240.000 Euro am Budget 2011 an hei steet e mat 285.000 Euro ugeschloen.

–                    AWER dësen Terrain soll laut Décisioun vum Schäfferot op de Site vum bestehende Clubhouse gebaut ginn!

–                     D’Wiel vun dësem Site gëtt vill méi opwenneg – gëtt vill méi deier – well bedéngt den Ofrëss vum Clubhouse mat de Vestiairen an den Duschen, – déi den Tennisclub ob säin eege Käschte gebaut a bezuelt huet.

–                     Wou kommen d’Vestiairen – d’Duschen – den Openthaltsraum während der Bauphase hin?

–                     Zum Bau vun dem neie Clubhouse leien iis och keng Pläng a keng Finanzierungsënnerlage vir – et feelt also um Globalkonzept!

–                     Laut eisen Informatioune misst den Tennisclub dat neit Clubhouse virfinanzéieren an esou guer en Deel selwer bezuelen. Hei gëtt den Tennisclub – deen e groussen Deel vu séinen (mat vill Engagement erschafften) Recettë fir d’Jugendaarbecht asetzt, vis-à-vis vum anere Sportveräiner kloer benodeelegt well déi aner Sportsveräiner kréien all hier noutwenneg Sportsinfrastrukture vun der Gemeen gratis gestallt.

Obgrond vun dësen Ursaachen enthält d’CSV sech zu dësem Punkt – a géing d’Majoritéit bieden hier Décisioun zu Gonschte vum Tennisclub ze revidéieren andeem d’Gemeng deen Deel vun de Käschten iwwerhëlt deen net vum Stat subsidiéiert gëtt.

CSV Fraktioun Maacher