Äntwert op d’parlamentaresch Ufro vum Léon Gloden iwert d’Participatioun vun de Gemengen bei Investissementer vu Gemengesyndicater

Hei fann Dir:

d’Äntwert op d’Question parlementaire vum Léon Gloden iwert d’Participatioun vun de Gemengen bei Investissementer vu Gemengesyndicater.

QP de LG_ Gemengesyndikater

Hannerloosst eng Äntwert

  • (gëtt net verëffentlecht)