Äntwert op d’parlamentaresch Ufro vum Léon Gloden betreffend d’Couverture médicale

Hei fann Dir d’Äntwert vun der Mme Gesondheetsminister Lydia Mutsch op d’Question parlementaire vum Léon Gloden iwwert d’Couverture médicale:

couverture-médicale

 

Hannerloosst eng Äntwert

  • (gëtt net verëffentlecht)