Question urgente iwwert Reserve Sanitäre

Här President,

Esou ewéi den Artikel 84 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës drénglech parlamentaresch Fro un d’Madamm Gesondheetsminister weider ze leeden.

Am Grand-Duché ginn et fir  d’Professions de Santé Dispositiounen déi festhalen datt wann ee 5 Joer de Beruff net ausgeüübt huet, muss e Cour de Recyclage maache fir zeréck an de Beruff goen ze kënnen.

Des weideren ass et esou datt et fir Leit an der Pensioun Anticumulbestëmmunge gëtt wann si nach eppes zousätzlech verdéngen. Änlech Bestëmmung gëlle fir d’Preretraite an d’Retraite anticipée.

An dësem Kontext géife mir gäre folgend Froen un d’Regierung stellen:

Gëllen des Mesuren och fir d’Reserve Sanitäre, oder sinn do aner Moossname geplangt?

 

Här President, mir bieden Iech eisen déifste Respekt unzehuelen.

 

 

Marc Spautz                                                      Léon Gloden

Deputéierten                                                   Deputéierten

Hannerloosst eng Äntwert

  • (gëtt net verëffentlecht)