Froen zu dem Presse-Artikel dass 200 Police-Schüler a Quarantaine sinn,  nodeems an de leschten Deeg 12 Rekrutte positiv op Covid-19 getest goufen

Här President,

Esou ewéi den Artikel 81 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden Iech, dës drénglech parlamentaresch Fro un den Här Minister fir bannenzeg Sécherheet an un d’Madamm Gesondheetsminister weider ze leeden.

Laut engem aktuelle Presse-Artikel sinn am Moment ronn 200 Police-Schüler, de kompletten 1. Joergang, a Quarantaine, nodeems an de leschten Deeg 12 Rekrutte positiv op Covid-19 getest goufen.

An dësem Kontext géif ech gäre folgend Froen un d’Regierung stellen:

 1. Waren déi concernéiert Police-Schüler schonn aktiv mat op Patrullen ?
 2. Wa jo, waren si evtl. bei de Patrullen dobäi déi um Virowend vum Nationalfeierdag op enger Rei Platzen am Nuetsliewe Kontrolle gemaach hunn a wou een dovun ausgeet datt do Clusteren entstane sinn ?
 3. Wa jo, wat fir Mesure gi geholl fir d’Beamten an esou Situatioune beschtméiglech virum Virus ze schützen ?
 4. Wann nee, ass gewosst wou déi 12 Police-Schüler sech ugestach hunn ?

 

Här President, ech bieden Iech mäin déifste Respekt unzehuelen.

Léon Gloden

Deputéierten

A wéi enger Hisiicht gëtt d’Gebai vum Centre-douanier Est zu Gréiwemaacher net méi de Besoinen a Standarde vun haut gerecht ?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten weider ze leeden.

Den Här Finanzminister huet mech an enger rezenter Äntwert op eng parlamentaresch Fro driwwer informéiert datt d’Gebai vum Centre-douanier Est zu Gréiwemaacher net méi de Besoinen a Standarde vun haut gerecht géif ginn an dowéinst driwwer nogeduecht gëtt de Site zou ze maachen.

An dësem Kontext géif ech gäre folgend Froen un d’Regierung stellen:

 1. Ass den Här Minister fir ëffentlech Aarbechten an dës Diskussioune mat agebonnen?
 2. Wa jo, a wéi enger Hisiicht ass d’Gebai net méi „up to date“?
 3. Besteet d’Méiglechkeet Transformatioune virzehuelen déi e Verbleiwe vun der Douane an deem Gebai erméigleche géifen?
 4. Wann nee, wat soll mat deem Gebai geschéien?

Här President, ech bieden Iech mäin déifste Respekt unzehuelen.

              

Léon Gloden

Deputéierten

Wat fir Mesurë gi geholl fir d’Police de manière générale besser viru Gewalt ze schützen ?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 81 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës drénglech parlamentaresch Fro un den Här Minister fir bannenzeg Sécherheet weider ze leeden.

Um Virowend vun Nationalfeierdag ass et an der Stad zu e puer Kläppereie komm bei deenen e puer Persounen an och 3 Poliziste blesséiert goufen. Et ass net déi éischte Kéier dës Joer datt Beamten am Déngscht blesséiert goufen.

Virun dësem Hannergrond géife mir gäre folgend Froen un d’Regierung stellen:

 1. Wéi vill Virfäll goufen et an de leschten 2 Joer bei deene Poliziste blesséiert goufen ?
 2. Wéi laang konnten déi jeeweileg concernéiert Beamten no hire Blessuren net am Déngscht sinn ?
 3. Wat fir Mesurë gi geholl fir d’Police de manière générale besser viru Gewalt ze schützen ?
 4. Virum Hannergrond vun dëse rezente Virfäll, gedenkt d’Regierung evtl. hir Positioun par Rapport zu de Bodycams ze iwwerdenken ?

Här President, mir bieden Iech eisen déifste Respekt unzehuelen.

 

Laurent Mosar                                                    Léon Gloden

Deputéierten                                                        Deputéierten

Stëmmt et datt et um Virowend vum Nationalfeierdag e gréissere Problem mat den Noutruffnummeren 112 an 113 wéinst engem Update vum Informatiksystem gouf ? Wéi ass et méiglech datt esou en Update op engem Virowend vum Nationalfeierdag stattfënnt?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 81 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës drénglech parlamentaresch Fro un den Här Minister fir bannenzeg Sécherheet an un d’Madamm Inneminister weider ze leeden.

Eisen Informatiounen no gouf et um Virowend vum Nationalfeierdag e gréissere Problem mat den Noutruffnummeren 112 an 113. Den Einsatzleitsystem Renita war wuel wärend Stonnen net operationell. Bedéngt duerch een Update vum Informatiksystem vun der Police wier den 113 net erreechbar gewiescht an all Uriff wieren op den 112 deviéiert ginn. Well et hei zu Iwwerlaaschtunge koum, sinn anscheinend och Appellen op Funk a Privat-Handye geleet ginn.

Virun dësem Hannergrond géife mir gäre folgend Froen un d’Regierung stellen:

 1. Kënnen d‘Ministeren dës Informatioune bestätegen?
 2. Wa jo, war dësen Update geplangt?
 3. Wa jo, wéi ass et méiglech datt esou en Update op engem Virowend vum Nationalfeierdag stattfënnt?
 4. Wann nee, wat waren d’Ursaache vum Update?
 5. Wéi vill Uriff vum 113 goufen op den 112 deviéiert?
 6. Waren d’Responsabel vum 112 informéiert iwwer den Update a goufen am Virfeld Precautioune geholl?

Här President, mir bieden Iech eisen déifste Respekt unzehuelen.

 

Marc Lies                                 Léon Gloden                      Laurent Mosar

Deputéierten                          Deputéierten                     Deputéierten

Virwat steet kee Wuert iwwer d’Douane an der « Note interministérielle sur la criminalité liée aux stupéfiants au Luxembourg” ?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un den d’Madamm Gesondheetsminister an un d’Madamm Justizminister weider ze leeden.

D’Douane spillt zu Lëtzebuerg eng zentral Roll an der Drogebekämpfung. Aus dësem Grond ass et erstaunlech datt kee Wuert iwwer d’Douane an der « Note interministérielle sur la criminalité liée aux stupéfiants au Luxembourg” steet.

Am Kader vun der geplangter Legaliséierung vum rekreative Cannabis, schafft mëttlerweil säit iwwer 2 Joer en Aarbechtsgrupp vu Leit aus dem Gesondheetsministère an dem Justizministère un de groussen Axe vum Text an awer och um ganze Volet vun der Preventioun, der Sucht  an der Educatioun, déi domat anhier ginn. Eisen Informatiounen no ass d’Douane awer weder an dësem Aarbechtsgrupp vertrueden, nach ëm Avis  ginn, obwuel si duerch d’Grenzkontrolle wäerten am Alldag vill mam Thema befaasst ginn.

An deem Kontext wéilte mir folgend Froen un d’Regierung stellen:

 1. Aus wéi engem Grond ass d’Aarbecht vun der Douane an der Drogebekämpfung net mat an d’Note interministérielle agefloss ?
 2. Fir wat ass d’Douane net an dem besoten Aarbechtsgrupp vertrueden?
 3. Deelt d’Regierung d’Meenung datt d’Douane eng ganz wichteg Roll wäert spille fir de ganze Volet deen déi direkt Relatioune mat eisen Nopeschlänner betrëfft wann de Cannabis am Grand-Duché legaliséiert ass?

Här President, mir bieden Iech eisen déifste Respekt unzehuelen.

 

Laurent Mosar                      Léon Gloden

Deputéierten                        Deputéierten

No der Annulatioun vun enger Baugeneemegung zu Diekirch, ginn d´Krittären vun der Utilité publique fir de Logement encadré iwwerschafft? Sinn et Irregularitéite bei der Ausschreiwung ginn? Wéi ass der Madamm Ministesch hier Reaktioun dorop? Si Sanktiounen dofir virgesinn?

Monsieur le Président,

Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, nous aimerions poser une question parlementaire à Madame la Ministre de l’Intérieur.

La construction d’une résidence senior au cœur de Diekirch a été invalidée par le tribunal administratif parce qu’ « un projet immobilier offrant avant toute chose 37 appartements privatifs comportant un service de conciergerie optimisé pour personnes âgées (…) ne saurait s’analyser comme des logements situés dans une structure paramédicale ». Le projet ne saurait donc pas être assimilé à une maison de retraite. En plus, la procédure a permis de clarifier le concept de logements encadrés pour les personnes âgées et de déterminer s’ils répondraient ou non à des besoins collectifs à but d’utilité publique et seraient ainsi autorisables dans une zone réservée aux constructions et aménagements d’utilité publique (zone BEP).

Le permis de construire annulé, il nous revient encore que lors de la vente du bien, les procédures d’adjudication prévues par la loi du 8 avril 2018  n’auraient jamais été respectées. Il semble que le contrat aurait été signé avant que le nouveau propriétaire ait acheté le bien. Aussi, un cahier des charges aurait fait défaut. En plus, selon nos informations, Madame la Ministre aurait été saisie dans l´affaire susmentionnée sans jamais se prononcer à cet égard.

Dans ce contexte, nous aimerions poser les questions suivantes à Madame la Ministre : 

 • Vu les divergences d’interprétations si les logements encadrés pour les personnes âgées répondent ou non à des besoins collectifs à but d’utilité publique, Madame la Ministre ne juge-t-elle pas nécessaire de revoir ces définitions afin de clarifier la matière ?
 • Madame la Ministre peut-elle nous confirmer nos informations concernant l’adjudication ? Dans l’affirmative, est-ce que des sanctions sont prévues pour cette non-conformité ? 
 • Madame la Ministre a-t-elle été saisie dans cette affaire ? Dans l´affirmative, quelle a été la réponse ?

Nous vous prions de bien vouloir croire, Monsieur le Président, à l’expression de notre très haute considération.                                                          

                                                                                                                                                               

Martine Hansen                                                                    Léon Gloden

     Députée                                                                                 Député

Sinn d´Amortissementer a Récklagen an den Offallsyndikater nach zäitgeméiss? Wa jo, firwat?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un d´Madamm Inneministesch weider ze leeden.

D’ Offallsyndikater am Land musse finanziell Récklage an Amortissementer maachen, och wann d’Anlagen net mussen erneiert ginn. Doriwwer eraus mussen all eenzel Gebaier, Gefierer etc och amortiséiert ginn. Grad a Krisenzäiten, wéi mir se aktuell hunn, bedeiten dës Dispositioune grouss finanziell Laaschte fir déi jeeweileg Syndikater, an domat och fir hier Member-Gemengen.

An dësem Kontext géife mir gäre folgend Froen un d´Madamm Ministesch stellen:

 • Kann d´Madamm Ministesch eis Informatioune confirméieren?
 • Sinn d´Amortissementer a Récklagen an den Offallsyndikater nach zäitgeméiss? Wa jo, firwat?
 • Gedenkt d´Madamm Ministesch dës Dispositioune fir Gemengesyndikater ze änneren? Mussen och an Zukunft weider Récklagen an Amortissementer an den Offallsyndikater geschaaft  ginn?

Här President, mir bieden Iech eisen déifste Respekt unzehuelen,

 

 

Octavie Modert                                                     Léon Gloden

Deputéiert                                                               Deputéierten

Säit 2019 gëtt et e Pilot-Projet bei der Police fir e méiglechen Asaz vu sougenannte Body Cams am Grand-Duché ze préiwen. Wou ass de Pilot-Projet elo no 2 Joer drun?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir bannenzeg Sécherheet weider ze leeden.

Säit 2019 gëtt et e Pilot-Projet bei der Police fir e méiglechen Asaz vu sougenannte Body Cams am Grand-Duché ze préiwen. Den deemolege Minister Etienne Schneider hat dëse Projet an d’Weeër geleet.  Esou Kameraen déi d’Beamten um Kierper droen, hunn en duebelen Avantage: se stäerken engersäits de Schutz vun de Polizisten an anerersäits hëllefen se d’Fakten ze klären an ze sécheren.

An engem Presse-Artikel vun haut war gewuer ze ginn datt momentan awer nach guer keng Body Cams am Asaz sinn, well de Pilot-Projet nach net esouwäit fortgeschratt wier.

An dësem Kontext géife mir gäre folgend Froen un d’Regierung stellen:

 • Kann de Minister d’Informatioune vun der Presse bestätegen?
 • Wa jo, wou ass de Pilot-Projet elo no 2 Joer drun? Wat gouf konkret bis elo um Pilot-Projet geschafft?
 • Wier d’Uschafe vun enger Rei Test-Body Cams nët en alleréischte sënnvolle Schrëtt an esou engem Projet?

Här President, mir bieden Iech eisen déifste Respekt unzehuelen.

 

Laurent Mosar            Léon Gloden

Deputéierten               Deputéierten    

Gëtt den Centre-douanier Est zu Gréiwemaacher zougemaach?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 84 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës drénglech parlamentaresch Fro un den Här Finanzminister weider ze leeden.

Mengen Informatiounen no soll de Centre-douanier Est zu Gréiwemaacher zougemaach ginn. Nieft der Recette, de Brigadë Contrôle Transport a Contrôle Santé ass dësen Douane-Büro deen eenzegen deen zoustänneg ass fir d’Kontrolle vun alle Brennereien am Land, vun deenen déi meescht tëscht Schengen an Iechternach sinn.

An dësem Kontext géif ech gäre folgend Froen un d’Regierung stellen:

 • Kann d’Regierung dës Informatioune confirméieren?
 • Wa jo, wat sinn d’Grënn fir dës Decisioun?
 • Wéi e Centre-Douanier soll déi Aufgaben dann elo iwwerhuelen?

Här President, ech bieden Iech mäin déifste Respekt unzehuelen.

 

Léon Gloden

Deputéierten