Stemmt et dass an der Affäre vun der Unité Spéciale de la Police („USP“) vum Juni 2015 eng Ongewëssheet vun Transparenz gëtt? 

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir bannenzeg Sécherheet wieder ze leeden.

Op Grond vun engem rezenten Artikel am Luxemburger Wort titeléiert „Wenn die Zeit verrinnt“ gëtt ugekënnegt, dass an der Affäre vun der Unité Spéciale de la Police („USP“) vum Juni 2015 wou et zu etheschen Erniddregungen vun Mataarbechter komm ass, eng Ongewëssheet vun Transparenz gëtt.

Ech wëll an dem Kontext folgend Froen un den Här Minister stellen:

 • Kann den Här Minister dës Informatiounen bestätegen?
 • Aus wéi engem Grond sinn déi jeeweileg Prozeduren am Kader vun den 3 Joren vun der respektiver Verjärungsfrist vum Diszplinarverfahren net agehalen gi?
 • Wat fir Moossnamen wäert den Här Minister souwuel um prozeduralen Niveau an wann néideg och um Personal-Niveau huelen?

Här President, ech bieden Iech mäin déifste Respekt unzehuelen.

 

Léon Gloden

Deputéierten

De Samschdeg de Moien huet d’Police eng Party mat 150-190 Leit am Bambësch “Um Siwebueren” opgeléist. Vill Leit hate sech hei net un déi aktuell Sécherheetsmesure gehalen. Wéi eng konkret Strofen erwaarden déi knapp 200 Leit?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit biede mir Iech dës parlamentaresch Fro un de Minister fir bannenzeg Sécherheet weider ze leeden.

De Samschdeg de Moien huet d’Police eng Party mat 150-190 Leit am Bambësch « Um Siwebueren“ opgeléist. Vill Leit hate sech hei net un déi aktuell Sécherheetsmesure gehalen an et wier méiglecherweis och eng Persoun op der Party gewiescht, déi positiv op de Covid19 getest gi wier.

An deem Kader wollte mir dem Här Minister fir bannenzeg Sécherheet dës Froe stellen:

 • Wéi eng konkret Strofen erwaarden déi knapp 200 Leit?
 • Kann den Här Minister confirméieren, dass eng infizéiert Persoun op der Party war? Wann jo, wéi eng Strof erwaart si? Mussen all déi aner Gäscht an dem Fall an d’Quarantaine?
 • Wéi eng Strof erwaart déi Persounen, déi keng Masken unhate respektiv d’gestes barrières net agehalen hunn?
 • Ass et an sou Fäll schonn zu Iwwergrëffer géint d’Policebeamte komm?
 • Wéi si d’Policebeamte géint Iwwergrëffer an esou Fäll geschützt?
 • Wéi gedenkt den Här Minister an Zukunft kënnen op esou „Partien“ ze reagéieren?

 

Här President, mir bieden Iech, eisen déifste Respekt unzehuelen.

 

Françoise Hetto-Gaasch                                                                    Léon Gloden

Députéiert                                                                                             Députéierten

Wat sinn déi genee Ursaachen dass  den C.R. 134 tëschent Manternach a Mäertert bal drësseg Méint praktesch onënnerbrach  gespaart war.

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir ëffentlech Aarbechte weider ze leeden.

De C.R. 134 tëschent Manternach a Mäertert war fir bal drësseg Méint praktesch onënnerbrach aus verschiddenen Ursaache gespaart. Wärend dëser Zäit huet de Verkéier missen ëmgeleet ginn an d´Leit aus der Géigend hu vill Ëmweeër misse fueren. Als Grond fir d´Aarbechten ass d´Erofrutsche vum Talus laanscht d´Syr ugefouert ginn.

Ech wëll an dem Kontext folgend Froen un den Här Minister stellen:

 • Wéi eng Aarbechte sinn hei gemaach ginn?
 • Aus wéi engem Grond hunn dës Aarbechten sou laang gebraucht?
 • Wie kënnen an Zukunft sou laang Chantiere besser koordinéiert ginn, fir d’Bauzäiten esou kleng wéi méiglech ze halen?

Här President, ech bieden Iech mäin déifste Respekt unzehuelen.

 

Léon Gloden

Deputéierten

 

 

Wéi ass et mat de COVID-19 Infektiounen an Alters- a Fleegeheemer?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Minister fir Famill an Integratioun an un d’Madamm Gesondheetsminister weider ze leeden.

Matt der Hausse vu COVID-19 Infektiounen, klëmmt och d’Suerg an den Alters- a Fleegeheemer datt hir Awunner kéinten infizéiert ginn. Mengen Informatiounen no, ginn et an eenzelen Haiser schonn erëm Infektiounen. Aus dësem Grond ass eng grouss Onsécherheet bei de Responsabele vun de Strukturen an dem Secteur.

An dësem Kontext géif ech gäre folgend Froen un d’Regierung stellen:

 1. Kann d’Regierung bestätegen datt et rëm Fäll vu COVID-19 Infektiounen an Alters- a Fleegeheemer ginn?
 2. Wa jo, ass d’Regierung net der Meenung datt en Austausch tëscht der Regierung an den eenzele Strukture wichteg wier, fir ze koordinéiere wéi eng Mesurë wou missten oder sollte getraff gi fir d’Bewunner ze schützen?
 3. Stëmmt et datt momentan keng Tester an den eenzelen Haiser gemaach ginn, mee datt d’Bewunner sech musse bei Teststatiounen deplacéieren?
 4. Wa jo, deelt d’Regierung d’Meenung datt et méi sënnvoll wier datt erëm an den Haiser getest gëtt?

Här President, ech bieden Iech mäin déifste Respekt unzehuelen.

 

Léon Gloden

Deputéierten

Gëtt an der Zukunft eppes ënnerholl fir dat et net méi zu esou unilaterale Grenzschléissungen an der Groussregioun kënnt?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Minister fir d‘Groussregioun weider ze leeden.

D’COVID-19 Pandemie an déi domat verbonne Mesuren hu leider zu unilaterale Grenzschléissungen a Grenzkontrollen an der Groussregioun gefouert. Och déi dräi Nopeschlänner vu Lëtzebuerg hu vun dësem Recht Gebrauch gemaach, wat zu vill Chaos an de Grenzuertschafte gefouert huet. Säit e puer Wochen normaliséiert d’Situatioun sech lues a lues.

An dësem Kontext géif ech gäre folgend Froen un d’Regierung stellen:

 1. Huet d’Madamm Minister scho konkret Demarchen ënnerholl fir datt et an Zukunft net méi zu esou unilaterale Grenzschléissungen an der Groussregioun kënnt?
 2. Gedenkt d’Madamm Minister dëse Punkt op den Ordre du Jour vun enger nächster Reunioun um Niveau vun der Groussregioun setzen ze loossen, fir Mechanismen ze schafe fir datt et am Fall vun enger 2. COVID-19 Well net méi zu Grenzschléissungen a Grenzkontrollen an der Groussregioun kënnt?

 

Här President, ech bieden Iech mäin déifste Respekt unzehuelen.

 

Léon Gloden

Deputéierten

Kann den Här Minister vir bannenzeg Sécherheet mir soen, wéini hien envisagéiert de Projet fir d‘Kompensatioun vun der Aarbechtszäit fir Polizisten déi op Schichte schaffen ?

Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une série de questions à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure concernant l’accord relatif au temps de travail et de repos dans la Police grand-ducale.

L’accord du 17 juin 2019 entre les Ministres de la Fonction publique et de la Sécurité intérieure, d’un côté, et les différentes représentations du personnel de la Police grand-ducale et la Confédération générale de la Fonction publique, de l’autre côté, vise à régler la compensation de certaines contraintes liées à l’aménagement du temps de travail.

Il a notamment été retenu d’augmenter la valeur horaire de la prime d’astreinte de 10%, de doubler le montant de l’indemnité pour astreinte à domicile et d’octroyer un repos compensatoire de 5 jours par année travaillée en continu par équipes successives pour les membres de la Police.

D’après l’accord précité, l’avant-projet de loi et l’avant-projet de règlement y relatifs auraient dû être soumis au Conseil de Gouvernement au plus tard à la mi-novembre 2019.

C’est dans ce contexte que j’aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure :

 • Monsieur le Ministre peut-il me dire quand il envisage de déposer les projets en question visant à transposer les différents éléments de l’accord susmentionné ?
 • Compte tenu du retard de la mise en œuvre des mesures de l’accord en question, Monsieur le Ministre peut-il me confirmer que l’applicabilité des dispositions sera calculée rétroactivement au 1er janvier 2019 ?

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

Léon Gloden

Député

Den Ament leeft eng juristesch Prozedur géint en Direkter vun der Police grand-ducale. Ass dësen Direkter suspendéiert ginn ? Wa jo, wéi huet sech dës Suspendéierung ofgespillt ?

Monsieur le Président,

 

Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure au sujet d’une instruction judiciaire diligentée contre un cadre dirigeant de la Police grand-ducale.

 

Dans un communiqué du parquet de Diekirch de ce jour, on apprend qu’une information judiciaire a été ouverte contre un cadre dirigeant de la Police grand-ducale et que des perquisitions ont eu lieu auprès des services dépendants de la Direction générale de la Police ainsi qu’à la Direction de la Région Nord de la Police.

 

Dans ce contexte, j’aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre :

 

 • Monsieur le Ministre peut-il confirmer ces informations ?
 • Monsieur le Ministre peut-il m’informer si ladite personne a été suspendue (i) en application de l’article 15 (1) de la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale ou (ii) d’office ? Dans le premier cas de figure, cette suspension a-t-elle été prononcée ab initio (i) par Monsieur le Ministre et sur proposition de quelle instance, ou (ii) par le directeur général de la Police grand-ducale ?

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.

 

Léon Gloden

Député

Et ass an der Vergaangenheet widderhuelt zu Manipulatiounen vun den elektronesche Foussfesselen bäi Prisonéier komm. Wéi kënne sou Manipulatiounen verhënnert ginn?

Här President,

Esou wéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech lech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Minister fir Justiz weiderzeleeden.

An engem „Land“-Artikel vu leschter Woch heescht et am Kontext vu haislecher Gewalt:

„Die Justiz hatte (…) geprüft, ob Inhaftierte durch den verstärkten Einsatz elektronischer Fußfesseln während des Covid-19 Lockdown hätten nach Hause geschickt werden können. Man habe davon abgesehen, so Martine Solovieff, „weil das Sicherheitsrisiko für unsere Beamten“ zu groß schien. In der Vergangenheit sei es wiederholt zu Manipulationen gekommen, so dass Beamte die Fesseln vor Ort und an der Person überprüfen mussten; in Corona-Zeiten keine gute Situation.“

Opgrond vun dësen Ausféierungen wéilt ech folgend Froen un den d’Madamm Minister stellen:

 • Wéi vill Persounen droen aktuell eng elektronesch Foussfessel?

 

 • Wéi vill vun deene Persounen koumen op Uerder vum Untersuchungsriichter an de Genoss vun där Moossnam?

 

 • Wéi vill Persounen profitéieren vun där Moossnam an der Approche «front door» respektiv «back door»? Fir wéi eng Infraktiounen a wéi ee Strofmooss gouf dës Moossnam applizéiert?

 

 • Wéi vill vun deene Persounen goufe wéinst haislecher Gewalt verurteelt? Firwat sollt dësen Dispositif an der Kris verstäerkt a Fäll vun haislecher Gewalt zum Asaz kommen?

 

 • Wéi oft ass dës Moossnam an de leschte 5 Joer revidéiert ginn? Wéi oft gouf se nach virun enger Condamnatioun revidéiert? Wéi oft gouf se revidéiert, nodeem se direkt agesat gouf aplaz vu festem Prisong? Wéi oft gouf se revidéiert, nodeem se als sozial Reintegratiounsmoossnam agesat gouf?

 

 • Wéi ee Bilan zitt d’Madamm Minister aus der „Legalisatioun“ vun der elektronescher Iwwerwaachung duerch déi elektronesch Foussfessel?

 

 • Wann d’Madamm Procureure générale d’Etat seet, et wier an der Vergaangenheet widderhuelt zu Manipulatiounen vun deene Bracelet komm, wéi vill där Fäll gouf et an der rezenter Vergaangenheet?

 

 • Wéi kann een sech dës Manipulatioune konkret virstellen?

 

 • Wéi eng Konklusiounen zitt d’Madamm Minister aus dësen Ëmstänn?

 

 • Wéi kënne sou Manipulatiounen verhënnert ginn?

 

 • Wéi eng Evolutiounen gëtt et bäi der Entwécklung vun neien Typpen vu „Foussfessel“ respektiv Iwwerwaachungsdispositifen? Envisagéieren déi zoustänneg Servicer nei Hard- a Softwaren anzekafen?

Mat déiwem Respekt,

Leon Gloden

War d’Regierung am Virfeld informéiert ginn dass D‘CHAFEA (European Commission’s Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency) op Bréissel plënnert?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Ausseminister weider ze leeden.

D‘CHAFEA (European Commission’s Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency), eng europäesch Institutioun mat Sëtz op der Cloche d’Or, huet ugekënnegt datt Ufank 2021 hir ronn 80 Employéë sollen op Bréissel plënnere fir do an der nei geschaafter „European Innovation Agency“ integréiert ze ginn.

Déi Mataarbechter vun der CHAFEA déi net wëlle mat op Bréissel wiessele solle gehollef kréien eng aner Platz zu Lëtzebuerg ze fannen oder vum Chômage profitéiere kënnen.

An de leschte Joren huet Lëtzebuerg gestruewelt fir europäesch Institutiounen am Land ze halen, well d’EU Mataarbechter dat selwecht verdénge wéi zu Bréissel, d’Liewenskäschten awer 10,5% méi héich sinn. Den Ausseminister huet sech d’lescht Joer dowéinst agesat fir d’EU-Employéeën an huet ugekënnegt datt d’Regierung géif dru schaffe fir hinne besser Liewens- an Aarbechtskonditiounen ze bidde fir datt de Grand-Duché weiderhi géif attraktiv bleiwe fir europäesch Institutiounen.

An dësem Kontext géif ech gäre folgend Froen un d’Regierung stellen:

 1. War d’Regierung am Virfeld iwwer d’Decisioun vun der Chafea informéiert ginn? Wa jo, waren Alternativen ugebuede ginn, fir datt dës Institutioun eventuell géif zu Lëtzebuerg bleiwen oder datt déi nei European Innovation Agency géif zu Lëtzebuerg ugesidelt ginn?
 2. Ass d’Regierung elo dru bedeelegt fir den Employéë vun der Chefea déi wëllen zu Lëtzebuerg bleiwen, nei Posten ze sichen?
 3. Wat ass bis elo konkret ënnerholl gi fir datt de Grand-Duché och an Zukunft soll attraktiv bleiwe fir europäesch Institutiounen?

Här President, ech bieden Iech mäin déifste Respekt unzehuelen.

Léon Gloden

Deputéierten