Stëmmt d’Madamm Ëmweltministesch dann elo enger Erweiderung vun der Sammelpalette vum bloe Sack(Valorlux) zou?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro zum Recyclage vu Verpakungsoffäll un d’Madamm Ëmweltministesch, weider ze leeden.

Laut der EU Directive 2018/852 muss Lëtzebuerg bis 2025 65% vun dem gesamte Verpakungsoffäll a 50% vu Verpakungsoffäll aus Plastik recycléieren. Dës Quote ginn 2030 nach méi streng. Fir dës Tauxen ze erreechen huet de Ministère zesumme mat der Valorlux 2019 een éischte Pilotversuch gestart fir Erauszefannen ob duerch eng Erweiderung vun der Sammelpalette vum bloe Sak des Ziler kéinten erreecht ginn, an ob d’Sammelvirschrëften vun de Bierger richteg ugewannt géife ginn an et net zu enger Verschlechterung vun der Qualitéit vun de gesammelte Quantitéiten féiere géif.

Nodeems den éischte Versuch an dräi verschidde Gemengen (ländlech, urban a gemëscht) positiv Resultater geliwwert huet, ass op Verlaange vun der Emweltverwaltung en zweete komplementare Versuch an Zesummenaarbecht mat dem SIDEC an all deem sénge 46 Membersgemenge gestart ginn. Wéi aus dem rezenten Ofschlossbericht eendäiteg ervirgeet, hu sech déi positiv Resultater aus dem éischte Versuch confirméiert, ech zitéieren: „Die Resultate des Pilotprojekts zeigen, dass eine landesweite PMG-Sacköffnung wesentlich zur Realisierung der künftig von der Valorlux a.s.b.l zu erfüllenden und ggü. der Umweltbehördenachzuweisenden Recyclingquoten beitragen kann”. Den Undeel vu Plastiksverpackungen huet sech deem Rapport no erhéicht woubäi sech gläichzäiteg den Undeel vu Reststoffer, déi net doranner gehéieren an net direkt kënnen recycléiert ginn, esou guer reduzéiert (op 8,62 Gewiicht-%) huet. Domadder konnten engersäits méi Plastiksverpaackungen der Recyclingschinn zougefouert ginn an anerersäits ass d’Qualitéit och besser ginn soudass d’Zil  vu maximal 10 % Reststoffundeel, wat duerch d´Emweltverwaltung verlaangt gëtt, erfëllt ass.

Et kann een an deem Kader och nach drun erënneren, datt déi landeswäit Hausoffallanalys 2019 schonn gewisen hat, dass et nach grouss Potenzialer bei de recycléierbare Plastiksverpackungen zu Lëtzebuerg gëtt, well nach ëmmer eng signifikant Quantitéit  dovun an der groer Tonn lant. An där Analys gëtt dann och schon eng landeswäit Erweiderung vum bloe Sak ugeroden fir esou méi a besser ënner aanerem Plastikverpaackungen kënnen ze sammelen an ze recycléieren an déi europäesch Tauxen z´erfëllen.

An enger Äntwert op d’parlamentaresch Fro n°3024 vum 22. Oktober 2020 vum Deputéierten Här Léon Gloden zu dësem selwechten Thema steet, dass nom Enn vum Pilotprojet (1. Dezember 2020) eng „definitiv Decisioun“ géif getraff ginn an, dass wann „d’Resultater positiv sinn, kann dëse System am ganze Land agefouert ginn“.

 

An dësem Kontext géif ech gäre folgend Froen un d’Regierung stellen:

 1. Opgrond vum Rapport zu dem zweete Pilotprojet vun der Valorlux, gedenkt d’Ministesch dann elo déi ugekënnegt Decisiounen fir eng Erweiderung vun der Sammelpalette vum bloe Sack ze huelen an ze kommunizéieren? Wéini soll dat sinn, nodeems dat schon säit Enn 2018 tëscht der Emweltverwaltung an der Valorlux diskutéiert gëtt?
 2. Confirméiert d’Ministesch, datt dës Strategie een Element ass vun engem méi effiziente Sammel- a Recyclingsystem an och méi käschtegënschteg fir d’Gemengen a virun allem d´Bierger ass, wéi des Wäertstoffer weider mussen iwwert déi gro Tonn der Entsuergung zouzeféieren?

Här President, ech bieden Iech mäin déifste Respekt unzehuelen.

 

Léon Gloden

Deputéierten

Den Moment ass eng substantiell Verschlechterung am ëffentlechen Transport fir verschidde Géigende vum Osten am Land, ännert dat mat der kompletter Ëmsetzung am Januar 2021?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechte weider ze leeden.

Säit dem 13. Dezember fiert den TRAM bekanntlech elo vum Kierchbierg iwwer d’Stäreplaz raus bis op d’Stater Gare. Doduerch entstinn um Hamilius an op der Gare och zwee nei Pôles d’échange. Matt der Streckenerweiderung vum Tram ginn och weider Ännerungen am RGTR-Reseau grad esou wéi am AVL-Déngscht.

Och wann de Minister schonn e puermol erkläert huet datt d’Konzept vum TRAM mat sech bréngt datt vun elo un ronn 1750 Busser manner duerch de Stadzentrum fueren, esou muss een awer feststellen datt d’Situatioun am Moment nach fir verschidde Géigende vum Land eng Verschlechterung vun der Offer am ëffentlechen Transport mat sech bréngt. Esou mussen Awunner aus verschiddene Géigenden am Oste vum Land, wann se mam ëffentlechen Transport vum Stadzentrum heem wëlle Fueren elo bal dat duebelt un Zäit aplange wéi virdrun. Dëst ass doduerch bedéngt datt se sech ëmmer an enger 1. Phase mam TRAM bis op de Kierchbierg musse begi fir da vun do aus de Bus ze huelen.  An dësem Kontext géif ech gäre folgend Froen un d’Regierung stellen:

 • Deelt de Minister d’Meenung datt esou eng substantiell Verschlechterung am ëffentlechen Transport fir verschidde Géigende vum Land kann dozou féieren datt vill Leit dann awer rëm op den Auto ëmklammen?
 • Wa jo, wat gedenkt de Minister ze ënnerhuelen, fir datt bis zur kompletter Ëmsetzung vum neien RGTR-Reseau am Januar 2021, dee jo dann och soll ofgestëmmt sinn op den TRAM, d’Leit aus dem Oste vum Land eng besser Ubannung hunn?

Här President, ech bieden Iech mäin déifste Respekt unzehuelen.

              

Léon Gloden

Deputéierten

 

Question Parlementaire urgente iwwer Analyse vun Drenkwasser

Här President,

Esou ewéi den Artikel 84 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës dréngend parlamentaresch Fro un d´Madamm Ministesch fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung weider ze leeden.

De regionalen Drénkwaassersyndikat SIDERE huet den 11. Dezember géint 19.00 Auer an engem Communiqué matgedeelt, dass d´Biergerinnen a Bierger aus verschiddenen Dierfer aus insgesamt aacht Ost-Gemenge keen Drénkwaasser méi sollte consomméieren. Freides sinn, laut mengen Informatiounen, éischt Prouwe geholl ginn an dozou sinn och nach komplementar Prouwe bei engem private Laboratoire an Optrag gi ginn. Wéi et schéngt, dauert et bis e Méindeg, bis definitiv Analysen do sinn.

Well d´Leit am Land vill Waasser vum Krunn drénken an dat och vun der Regierung erwënscht ass, géing ech gäre folgend Froen un d’Madamm Ministesch stellen:

 • Kann d´Madamm Ministesch dës Informatioune confirméieren?
 • Ginn et national Noutfallpläng am Fall vun esou Incident´en mam Waasser?
 • Wier et fir d´Madamm Ministesch net ubruecht fir eng zentral, staatlech Ulafstell ze schafen, wou all d´Analyse vum Drénkwaasser kéinte gemaach ginn, och en Urgence iwwert de Weekend?
 • Wann jo, wéi sollt esou e Projet ëmgesat ginn?

Här President, ech bieden Iech mäin déifste Respekt unzehuelen.

 

Léon Gloden

Deputéierten

Kann d’Regierung eis Detailer ginn zu den ofgeschlossene Kontrakten tëscht der ëffentlecher Hand a private Sécherheetsfirmaen ?

Monsieur le Président,

 

Conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, nous aimerions poser une question parlementaire à Monsieur le Premier Ministre, Ministre d’Etat, à Madame le Ministre de la Justice, à Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure au sujet des activités de gardiennage et de surveillance exercées par des entreprises privées au profit de l’Etat.

 

La loi modifiée du 12 novembre 2002 soumet à agrément les activités privées de gardiennage et de surveillance.

 

Son article 2 définit le champ d’application des activités en question dont il y a lieu de citer plus particulièrement (i) la surveillance de biens mobiliers et immobiliers et (ii) la protection des personnes.

 

C’est dans ce contexte que nous aimerions poser les questions suivantes à Madame et Messieurs les Ministres :

 

 • Combien de sociétés disposent actuellement de l’agrément ministériel pour l’exercice des activités en question ?

 

 • Combien de services, administrations, établissements publics étatiques et autres personnes investies par l’Etat d’une mission de service public ont actuellement conclu des contrats avec ces sociétés ?

 

 • Combien de ces contrats permettent aux agents de gardiennage et de surveillance des contrôles d’accès à l’enceinte voire aux bâtiments publics tout court ?

 

 • Combien de ces contrats permettent aux agents des sociétés en question d’exercer l’activité de protection des personnes ?

 

 • Serait-il possible d’obtenir une liste complète de ces contrats avec la précision du cocontractant « étatique », des activités couvertes par lesdits contrats et des prestations accessoires éventuellement prévues ?

 

 • Quel est le budget total projeté par les acteurs étatiques pour les activités de gardiennage et de surveillance respectivement pour la protection des personnes ?

 

 • A quelles données ces sociétés privées de gardiennage ont-elles accès pour accomplir leurs missions ? Madame et Messieurs les Ministres peuvent-ils nous fournir des précisions à cet égard pour chaque type de contrat de prestation concerné et l’intégrer dans la liste mentionnée supra ? La législation sur la protection des données est-elle respectée dans ce contexte ?

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations distinguées.

 

Laurent Mosar        Gilles Roth      Léon Gloden

Députés

 

 

 

 

Firwat kritt den Oste keen Impfzenter a wéi gëtt sécher gestallt dass all Awunner, och, a besonnesch Leit, déi net mobil sinn, ee gudden Accès zu den Zentren hunn?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Gesondheetsminister weider ze leeden.

Den Direkter vun der Santé huet haut ugekënnegt datt an enger éischter Phase am Zentrum, am Süden an am Norden jeeweils een Impfzentrum wäert opgoe fir d’Populatioun géint de COVID-19 ze impfen.

An dësem Kontext géife mir gäre folgend Froen un d‘Gesondheetsministesch stellen:

 1. No wéi enge Critèren ass de Choix getraff gi fir just an 3 Bezierker vum Grand-Duché Zentren anzeriichten?
 2. Aus wéi engem Grond ass net virgesinn och am Osten en Impfzentrum anzeriichten?
 3. Wéi wëll d’Regierung garantéieren datt all Awunner am Land e gudden Accès zu den Impfzentren hunn? Ass virgesinn, nët mobile Leit eng Hëllef unzebidden?

 

Här President, mir bieden Iech eisen déifste Respekt unzehuelen.

 

Françoise Hetto-Gaasch                  Octavie Modert                     Léon Gloden

Gëtt et eng kloer Regel wien welch Responsabilitéiten huet beim botzen fir d’Ufere vun de Baachen?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Minister fir Ëmwelt, Klima an Nohalteg Entwécklung an un d’Madamm Inneminister weider ze leeden.

D’Ufere vun de Baachen uechter d’Land ze botzen ass eng wichteg Aufgab fir ze verhënneren datt et zu schlëmmen Iwwerschwemmungen zemol bannent den Uertschaften. Dës kann z.B. geschéie bei schwéiere Reefäll wou vill doudegt Holz, Steng a Bulli matgeschwemmt ginn. Des weideren, wa laang net gebotzt gëtt, wiisst vill Onkraut aus de Baachbetter, wat och erëm d’Waasser staut.

Allerdéngs gëtt et hei Onkloerheete wat d’Kompetenzen ugeet, well engersäits d’Administration de la Gestion de l’Eau (AGE) eng Kompetenz hunn, anerersäits awer och d’Gemengen hir Responsabilitéit mussen huelen. Aussoe vu Responsabele vun der AGE no géifen et hei scho  jorelaang Diskussioune well et kee legalen Text gëtt deen d’Aufgabe kloer definéiert.

An dësem Kontext géif ech gäre folgend Froen un d’Regierung stellen:

 • Kann d’Regierung dës Aussoe confirméieren?
 • Wa jo, gedenkt d’Regierung eng legal Basis auszeschaffe fir d’Kompetenzopdeelung kloer ze reegelen? Wann nee, aus wéi enge Grënn?
 • Wann dës Aussoen net stëmmen, kann d’Regierung d’Gemengen driwwer informéiere wéi dës Situatioun an Zukunft ze handhaben ass?

 

Här President, ech bieden Iech mäin déifste Respekt unzehuelen.

Léon Gloden

Deputéierten

 

Question urgente iwwert Reserve Sanitäre

Här President,

Esou ewéi den Artikel 84 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës drénglech parlamentaresch Fro un d’Madamm Gesondheetsminister weider ze leeden.

Am Grand-Duché ginn et fir  d’Professions de Santé Dispositiounen déi festhalen datt wann ee 5 Joer de Beruff net ausgeüübt huet, muss e Cour de Recyclage maache fir zeréck an de Beruff goen ze kënnen.

Des weideren ass et esou datt et fir Leit an der Pensioun Anticumulbestëmmunge gëtt wann si nach eppes zousätzlech verdéngen. Änlech Bestëmmung gëlle fir d’Preretraite an d’Retraite anticipée.

An dësem Kontext géife mir gäre folgend Froen un d’Regierung stellen:

Gëllen des Mesuren och fir d’Reserve Sanitäre, oder sinn do aner Moossname geplangt?

 

Här President, mir bieden Iech eisen déifste Respekt unzehuelen.

 

 

Marc Spautz                                                      Léon Gloden

Deputéierten                                                   Deputéierten

Bis Enn 2025 muss 50% vum Plastiksoffall recycléiert ginn. Wéi eng konkret Mesurë gesäit d’Regierung ze huele fir d’Verhale vun de Konsumenten ze änneren?

Hei d’Aentwert vun der Mme Minister

 

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro zum Recyclage vu Verpackungs-Offäll aus Plastik un d’Madamm Ëmweltministesch, weider ze leeden.

D’europäesch an d’lëtzebuergesch Gesetzgebunge gesi vir, dass bis Enn 2025 50% vum Plastiksoffall muss recycléiert ginn. Fir dës Quoten ze erreeche kënnt ee laut Experten net dolaanscht fir méi verschidde Plastiksproduiten ze sammelen an ze recycléieren. Sou kéint een zum Beispill zousätzlech zu dem schonns gesammelte Verpackungs-Offäll aus Plastik och weider Produite wéi Barquetten, Folien, Tuten oder Plastiksbechere mëttels der bloer Tut sammelen a bei de Stéit doheem ewech huelen.

Schonns am Januar 2019 huet Valorlux dofir eng nei Sortéieranlag hei am Land beoptragt, di justement kann all déi betraffe Verpackungs-Offäll aus Plastik propper trennen, wat och an zwee Pilotprojeten an zesumme mëttlerweil 48 Gemenge bestätegt ginn ass, a wat wichteg fir de weidere Recyclage ass. Domadder huet sech Valorlux d’Kapazitéit gi fir bal all déi verschidde Verpackungs-Offäll aus Plastik (PET, PS, PE, PP, PE-HD) aus ganz Lëtzebuerg ze sammelen an ze sortéieren, fir dat se och kënne recycléiert ginn.

An der Äntwert op d’parlamentaresch Fro N° 2355 ass d’Madamm Ministesch op puer Froen dozou agaangen an se huet z.B. gesot, dass den Haapt-Fokus  aus der Siicht vun der Regierung weider op der Vermeidung vu Plastik géif leien an ee wëllt  an deem Zesummenhang och besonnesch Recyclingszentere weider stäerken. An engem rezente Reportage op RTL Télé huet d’Ministesch déi Aussoen nach eemol confirméiert.

Aussoe vun Experten an deem selwechte Reportage no kann deen an de Recyclingszentere gesammelte Verpackungs-Offall awer zu engem groussen Deel net direkt recycléiert gi, well ze vill Zorte matenee vermëscht sinn a weder vun de Leit, déi et selwer mussen uliwweren, nach vum Personal vun de Recyclingszenteren ausernee gehale kënne ginn. Dat kann nëmme maschinell gemaach ginn. Déi Quantitéite mussen also dono opwänneg nosortéiert ginn oder, wann dat net méi geet, verbrannt ginn.

Dat alles stéing am Géigesaz zu de Verpackungs-Offäll aus der bloer Tut, déi direkt maschinell sortéiert ginn a wou déi ganz Logistik bedeitend méi einfach a performant wier. Domadder wär d’Haus zu Haus Sammlung vill méi effikass a bëlleg, sinn ass souwisou och fir d´Leit doheem vill méi kamoud. Och hätten d’Recyclingszenteren net néidegerweis  di Kapazitéite fir déi grouss Quantitéiten déi vun de Leit eenzel ugeliwwert ginn an déi mussen zesumme komme fir d´Quoten z´erfëllen, ze bewältegen.

Weider ginn d’Experten op Basis vun de Resultater vun der landeswäiter Rescht-Offall-Analys vun 2019, déi vun der Ëmweltverwaltung beoptragt ginn ass, dovunner aus, dass doduerch dass net all déi ugeschwate Verpackungs-Offäll iwwert d´blo Tut däerfe gesammelt ginn, een net klengen Deel dovun dann an der groer Poubelle lant a verbrannt gëtt, wat zu zousätzlechen, héije  Käschte  pro Joer féiert, déi vun de Leit mussen iwwert hier Offall-Taxe bezuelt ginn.

Och wann d’Vermeidung vun Offall laangfristeg onbedéngt di richteg Approche ass, sou sollt een, mengen ech, awer och versiche méi kuerzfristeg ökologesch a wirtschaftlech sënnvoll Entscheedungen am Sënn vu Mënsch an Ëmwelt ze treffen an dat ze notzen, wat et souwisou scho gëtt a wou mir wëssen, dat et fonctionéiert.

An dësem Kontext géif ech gäre folgend Froen un d’Regierung stellen:

 1. Kann d’Ministesch di positiv Tëscheresultater di vun den Experte bezüglech dem zweete Pilotprojet (deen zanter Dezember 2019 leeft) kommunizéiert goufen, bestätegen?
 2. Huet d’Ministesch Kenntnis iwwert d‘Resultater vun enger Etüd am Optrag vu Valorlux, wouno 84% vun de Verpackungs-Offäll aus der bloer Tut no der automatescher Zortéierung an der Anlag kënne recycléiert ginn, datt awer nëmmen 22% vun de Verpackungs-Offäll aus der Sammlung aus z.B. engem Recyclingspark direkt recycléiert kënne ginn?
 3. Wann jo, wéi a wéini gedenkt d’Ministesch op des Erkenntnisser ze reagéieren? Sollt een net zum Beispill an Zukunft bei de Verpackungs-Offäll méi staark op di noweislech méi effikass Haus-zu-Haus Sammlung, a Form vun der bloer Tut setzen anstatt weiderhin d´Leit mat all deene klenge Verpackungen onbedéngt op d´Recyclingsparken, wou dann och nach dacks di neidesch Kapazitéit feelt, z´orientéieren?
 4. Kann d’Ministesch di zousätzlech Käschten also déi Duebel-Belaaschtung fir d´Leit confirméieren, di duerch Verpackungs-Offäll déi an der groer Poubelle  landen awer potenziell kéinte getrennt gesammelt a  recycléiert ginn, entstinn?
 5. Wéi eng konkret Mesurë gesäit d’Regierung ze huele fir d’Verhale vun de Konsumenten ze änneren?
 6. Gesäit d’Regierung an deem Zesummenhang fir,  laangfristeg och weider Materialien, wéi d´Kaffiskapselen, därer, der landeswäiter Rescht-Offall-Analys vun 2019 no, ëmmer méi am Offall sinn, dem Recycling zouzeféieren?

Här President, ech bieden Iech mäin déifste Respekt unzehuelen.

 

Léon Gloden

Deputéierten

Est ce que le système de la localisation mobile avancée (AML) n’est pas encore activé au sein de la Central des Secours d’Urgence (CSU)?

Monsieur le Président,

Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Madame la Ministre de l’Intérieur au sujet de la localisation mobile avancée (AML).

Selon un article paru au journal « Paperjam » en septembre 2019, le Code européen des communications obligerait les États de mettre en place la localisation mobile avancée (AML en anglais) avant fin 2020. Ce système prévoirait que la connexion wifi et les services de localisation du téléphone s’activent automatiquement lors d’un appel au 112, lequel recevrait un SMS contenant l’emplacement de l’appelant.

Selon les affirmations du porte-parole du CGDIS dans le même article, le système serait techniquement prêt à être implanté au sein du Central des Secours d’Urgences (112) du CGDIS, en attente des obstacles juridiques et administratifs à surmonter.

Selon mes informations, ce système n’est pas encore activé à l’heure actuelle au sein de la Central des Secours d’Urgence (CSU).

Au vu de ce qui précède, j’aimerais poser les questions suivantes à Madame la Ministre :

 • Madame la Ministre peut-elle confirmer que ce système n’est pas encore activé au sein du CSU ?
 • Si tel est le cas, quelles sont les raisons qui empêchent l’activation de système ?
 • Si tel est le cas, dans quel délai, afin de respecter les délais légaux, Madame la Ministre envisage-t-elle l’activation dudit système ?

Je vous prie de bien vouloir croire, Monsieur le Président, à l’expression de ma très haute considération.

 

Léon Gloden

Député