Stëmmt et dass d’Firma, déi vu Lëtzebuerg den Optrag krut fir d’Direktive fir d’Späichere vu Fluchpassagéierdaten ëmzesetzen, géint den Dateschutz verstéisst?

Monsieur le Président

 

Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre des Communications et des Médias et à Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics au sujet de la mise en œuvre de la directive européenne relative au traitement des données des dossiers passagers.

 

« D’Firma déi vu Lëtzebuerg den Optrag krut fir d’Direktive fir d’Späichere vu Fluchpassagéierdaten ëmzesetzen, géif géint den Dateschutz verstoussen. » Tel est du moins l’avis de la députée libérale européenne Sophie in’t Veld (Renew Europe) relayé par la radio 100,7.

 

Au vu de ce qui précède, j’aimerais poser les questions suivantes à Messieurs les Ministres :

 

 • Messieurs les Ministres peuvent-ils confirmer ces informations ?
 • Messieurs les Ministres disposent-ils de plus amples informations à ce sujet ?
 • Qui a mandaté l’entreprise en question ?
 • Comment Messieurs les Ministres entendent-ils mettre fin à d’éventuelles infractions aux règles applicables en matière de protection des données contenues dans les dossiers passagers ?
 • Messieurs les Ministres entendent-ils inviter la Commission nationale pour la protection des données à procéder à une enquête en la matière ?

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.

 

Léon Gloden

Député

No Uerteel vum Verfassungsgeriicht : Wéini a wou kënnen IRM’en a private Cabinet’en vun Dokteren installéiert ginn?

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro, fann der ënnert dësem Link : QP 874

Monsieur le Président,

 

Conformément à l’article 84 de notre règlement interne, je vous prie de bien vouloir noter que j’aimerais poser une question urgente à Monsieur le Ministre de la Santé concernant le récent arrêt de la Cour Constitutionnelle concernant la possibilité pour un médecin d’acquérir certains équipements dont du matériel d’imagerie de résonance magnétique (IRM) pour un cabinet ou centre médical privé.

Par arrêt du 5 juillet 2019, la Cour Constitutionnelle, saisie d’une question préjudicielle, a déclaré l’article 19 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire non conforme à l’article 11, paragraphe (6) et à l’article 32 paragraphe (3) de la Constitution.

L’article 19 de la loi modifiée du 29 avril 1983 précité confère au seul pouvoir réglementaire compétence pour fixer une liste des équipements et appareils ne pouvant être détenus ou utilisés par le corps médical pour les besoins de leur cabinet médical voire ne pouvant être détenus ou utilisés que par des médecins spécialistes.

La Cour Constitutionnelle a notamment estimé que l’établissement d’une telle liste constituait une restriction à l’exercice de la profession libérale de médecin tel que garanti par la Constitution. La Cour Constitutionnelle a aussi déclaré qu’une telle restriction est une matière réservée à la loi.

En délibérant de la sorte, la Cour Constitutionnelle ouvre la voie à la mise en place de cabinets d’examens privés pouvant effectuer e.a. des IRM.

A noter encore que Monsieur le Ministre avait annoncé en janvier de cette année qu’il songeait à permettre aux cabinets d’installer ce type d’appareils principalement dans les zones rurales.

Au vu de ce qui précède, j’aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre de la Santé :

Endéans quels délais le Ministre entend-il adapter la législation, afin de permettre l’installation de tels équipements en conformité avec l’arrêt précité ?

Ministre le Ministre entend-il permettre l’installation de tels équipements de manière générale quelle que soit la zone envisagée ou bien entend-il limiter les zones dans lesquelles un tel établissement est possible ?

Dans l’hypothèse où l’établissement de cabinets privés équipés de matériel IRM ne sera possible que dans certaines zones précises, d’après quels critères ces zones seront-elles définies ?

A part les IRM, quels sont les autres appareils et équipements qui pourraient également être autorisés à l’avenir dans le cadre de cabinets médicaux privés ?

Dans cette hypothèse ne faudrait-il pas déterminer la liste de ces appareils et équipements dans le dialogue avec les médecins afin d’améliorer la prise en charge des patients ?

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments distingués.

Léon Gloden

Député CSV

Wéi funktionéiert de gratis ëffentlechen Transport fir Frontalieren ? Gëlt deen och an der Grenzregioun a wéi kënnen d’Verbindunge verbessert ginn ?

Herr Präsident,

 

Gemäß Artikel 80 der Geschäftsordnung der Abgeordnetenkammer, bitten wir Sie, die vorliegende parlamentarische Anfrage bezüglich des grenzüberschreitenden öffentlichen Transports an den Herrn Minister für Mobilität und öffentliche Bauten weiterzuleiten.

Jeden Tag pendeln rund 50.000 Grenzgänger aus Deutschland nach Luxemburg zu ihrem Arbeitsplatz. Während der rezenten deutsch-luxemburger Wirtschaftskonferenz wurde darauf hingewiesen, dass die Zugverbindungen nicht optimal sind und Staus auf den Autobahnen eine tägliche Realität sind. Die gleiche Feststellung gilt im Übrigen für Pendler aus Belgien und Frankreich.

Vor diesem Hintergrund möchten wir folgende Fragen an die Regierung stellen:

 

·         Wissend, dass ab März 2020 der öffentliche Transport in Luxemburg gratis angeboten wird, gibt es Pläne, wie man ab diesem Zeitpunkt die grenzüberschreitenden Zug- und Busverbindungen tariflich regeln könnte? Soll das Gratisangebot auf die Grenzortschaften bzw. Grenzregionen ausgedehnt werden?

·         Welche zusätzlichen Maßnahmen gedenkt die Regierung zu treffen, um die Situation der Grenzpendler und das öffentliche Transportangebot dessen sie sich bedienen, zu verbessern?

·         Hat der Minister bereits Kontakt mit den politischen Verantwortlichen sowohl in Deutschland als auch in Frankreich und Belgien aufgenommen, hinsichtlich der Tarifgestaltung einerseits und der öffentlichen Transportverbindungen andererseits? Wenn ja, welche Lösungsansätze wurden diskutiert?

Es zeichnen hochachtungsvoll,

 

Françoise Hetto                          Octavie Modert                                  Léon Gloden

Abgeordnete                               Abgeordnete                                      Abgeordneter

CSV Maacher ass am Trauer

D’CSV-Sektioun Gréiwemaacher ass déif betraff vum Doud vum

 

Här Jean-Pierre Urwald

 

Als laangjäregen, engagéierte Gemengeconseiller, Sektiounspresident an Éierepresident vun der CSV-Sektioun Gréiwemaacher huet hien der Stad Maacher vill gutt Déngschter geleescht. De Comité seet dem Jemp e grousse Merci iwwer d’Graf eraus.

Senger Famill drécke mer eist chrëschtlecht Matgefill aus.

E Gesamtkonzept fir den ëffentlechen Transport

Här President,

 

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro iwwer den ëffentlechen Transport un den Här Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechte weider ze leeden.

Leider muss ee feststellen datt et am ländleche Raum nach ëmmer un enger adequater Offer am ëffentlechen Transport feelt. Dagsiwwer sinn d’Verbindungen, leider meeschtens awer just a Richtung Staat an zréck, nach ganz akzeptabel. Owes a wärend dem Weekend hunn  Leit aus dem ländleche Raum déi keen Auto hunn, awer guer keng gutt Offer vum ëffentlechen Transport. Wat och feelt si Verbindungen tëscht den Uertschaften an enger Regioun. Well Busser zur spéider Stonn vill Dierfer net méi ufueren ass et de Leit dann net méiglech Owes u Manifestatiounen a gréisseren Uertschaften deel ze huelen, well se net méi heemkomme wann se keen Auto hunn.

 

Am Hibléck op d’Aféierung vun der Gratuitéit vum ëffentlechen Transport am Mäerz 2020, wier et sënnvoll e Gesamtkonzept auszeschaffen, dat eng akzeptabel Offer fir de ganzen Territoire vum Land virgesäit, fir datt och all Awunner eppes vun der Gratuitéit hunn.

An dësem Kontext géife mir gäre folgend Froen un den Här Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechte stellen:

 • Schafft d’Regierung un engem Gesamtkonzept fir den ëffentlechen Transport?
 • Kéint et eng Léisung sinn, op den Haaptaxe Schnellbusser mat guddem Takt fueren ze loossen a ronderëm e System mat Ruffbusser anzeriichten, déi tëscht de Gemengen a bis op d’Haaptaxe fuere wou d’Leit dann an d’Schnellbusser ëmklamme kënnen?

Här President, mir bieden Iech eisen déifste Respekt unzehuelen.

 

Françoise Hetto-Gaasch                     Octavie Modert                      Léon Gloden

Deputéiert                                             Deputéiert                               Deputéierten

Changement de carrière au sein de la Police grand-ducale

Monsieur le Président,

 

Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une série de questions à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure concernant le changement de carrière au sein de la Police grand-ducale.

Dans sa réponse à ma question parlementaire n° 703 du 16 mai 2019 concernant le changement de carrière au sein de la Police grand-ducale, Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure a cité les conditions précisées dans l’article 94 (3) de la loi modifiée du 18 juillet 2019 sur la Police grand-ducale que le membre du cadre policier doit remplir pour pouvoir bénéficier du mécanisme temporaire de changement de groupe. Or, il n’a pas cité l’article dans son entièreté, qui dispose entre autres que, « pour la sélection des candidats, il sera tenu compte, s’il y a lieu, de l’appréciation des compétences professionnelles et personnelles du policer en question ».

Monsieur le Ministre a par ailleurs suggéré qu’ « à côté du mécanisme de la carrière ouverte, le législateur a prévu la possibilité pour les fonctionnaires du groupe de traitement C1 du cadre policier de la Police qui sont détenteurs d’un tel diplôme [diplôme de fin d’études ou de fin d’études générales ou d’un diplôme équivalent] et qui ont auparavant suivi avec succès la formation professionnelle de base du groupe de traitement C1 d’accéder au groupe de traitement B1 en se soumettant à l‘examen-concours de ce groupe de traitement B1 ».

Au vu de ce qui précède, j’aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure :

 • Monsieur le Ministre peut-il m’assurer qu’il a été tenu compte de l’appréciation des compétences professionnelles et personnelles des policiers qui se sont vu refuser un changement de carrière ?
 • Le policier qui choisit l’option d’accéder au groupe de traitement supérieur en se soumettant à l’examen-concours en question, n’est-il pas obligé de démissionner de son poste, entraînant ainsi un bon nombre d’inconvénients pour le candidat en question ?

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

 

Léon Gloden

Député

An der geschriwwener Presse war en Artikel iwwer d’Hotellerie zu Lëtzebuerg an d’Tatsaach datt eng sëllechen Hoteller, notamment am Raum Mëllerdall-Iechternach hir Diere mussen zou maachen, well de Generatiounswiessel ganz schwiereg ass a kaum een do ass deen de Betrib nach wëll weiderféieren.

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir den Tourismus an de Mëttelstand weider ze leeden.

An der geschriwwener Presse vun haut war en Artikel iwwer d’Hotellerie zu Lëtzebuerg an d’Tatsaach datt eng sëllechen Hoteller, notamment am Raum Mëllerdall-Iechternach hir Diere mussen zou maachen, well de Generatiounswiessel ganz schwiereg ass a kaum een do ass deen de Betrib nach wëll weiderféieren.

Am Regierungsprogramm 2018-2023 gouf festgehalen datt: „Les mesures tendant à éviter des pertes de capacités hôtelières supplémentaires et les modèles pouvant être mis en place afin d’assurer la continuité des activités et la transmission de certains établissements hôteliers seront étudiées.”

An dësem Kontext géife mir gäre folgend Froen un d‘Regierung stellen:

 • Ëm wat handelt et sech konkret bei de Mesuren a Modeller déi am Regierungsaccord ugeschwat ginn? Wéi eng vun dëse Mesuren an Etüden si schonn an d’Weeër geleet ginn?
 • Wier et fir d’Regierung eng Méiglechkeet datt de Staat a verschiddenen Regiounen bestoend Hotelsinfrastrukturen géif iwwerhuelen, moderniséieren an dann un e Gestionnaire weiderginn? Deelt d’d’Regierung d’Méiglechkeet datt dëst e sënnvollen Investissement wier fir erëm weider Touristen unzezéien?

Här President, mir bieden Iech eisen déifste Respekt unzehuelen.

 

 

Octavie Modert                     Françoise Hetto-Gaasch                    Léon Gloden

Deputéiert                              Deputéiert                                          Deputéierten

Dans sa réponse à notre question parlementaire n° 706 du 16 mai 2019 concernant le refus du Ministre en matière de promotion d’un policier hors cadre, Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure a précisé que six policiers sont concernés par une telle décision de refus, annulée par la suite par la Cour administrative. Or, selon nos informations, il s’agirait au total de plus de cent policiers concernés par cette décision de refus.

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro fann der ënnert dësem Link : QP 801

Monsieur le Président,

Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaiterions poser une série de questions à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure au sujet d’un jugement de la Cour administrative relatif à un refus du Ministre en matière de promotion de policiers hors cadre.

Dans sa réponse à notre question parlementaire n° 706 du 16 mai 2019 concernant le refus du Ministre en matière de promotion d’un policier hors cadre, Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure a précisé que six policiers sont concernés par une telle décision de refus, annulée par la suite par la Cour administrative.

Or, selon nos informations, il s’agirait au total de plus de cent policiers concernés par cette décision de refus. Ce chiffre présentant une différence pour le moins évidente, nous nous permettons de poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure :

 • Monsieur le Ministre peut-il nous confirmer le nombre exact de personnes concernées par ladite décision de refus ?
 • Comment Monsieur le Ministre est-il arrivé à avancer le nombre de six policiers ?
 • Dans le cas où il s’agirait effectivement d’une centaine de policiers, Monsieur le Ministre n’estime-t-il pas que la situation mérite d’être analysée de manière plus fondamentale ? Comment Monsieur le Ministre entend-il y remédier le plus rapidement possible ?

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre très haute considération.

 

Léon Gloden                                                                                    Marc Spautz

Député                                                                                               Député

Chaque année, lors de la fête nationale, des distinctions honorifiques sont décernées aux citoyens méritants.D’après mes informations, de nombreuses demandes respectivement propositions en vue de l’obtention d’une distinction honorifique ont été refusées, alors que les personnes concernées remplissent les critères requis. Selon les mêmes informations, le critère de l’ancienneté de service aurait été abandonné.

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro, fann der ënnert dësem Link: QP792

Monsieur le Président,

Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Premier Ministre, Ministre d’État, au sujet des distinctions honorifiques décernées à l’occasion de la fête nationale.

Chaque année, lors de la fête nationale, des distinctions honorifiques sont décernées aux citoyens méritants. Les propositions en vue de l’obtention d’une distinction honorifique sont introduites par le Ministère compétent pour le secteur d’activité des personnes proposées au Service des ordres nationaux du Ministère d’État. Ce dernier décide sur la base de critères d’attribution des décorations, établis selon des règles tenant compte, entre autres, de l’ancienneté de service.

D’après un article paru sur lessentiel.lu le 22 juin 2018, « [l]e Grand-Duc et le Premier ministre ont décidé de mettre un frein à l’inflation des médailles à partir de cette année […]. Le but est qu’elles redeviennent des décorations exceptionnelles ».

D’après mes informations, de nombreuses demandes respectivement propositions en vue de l’obtention d’une distinction honorifique ont été refusées, alors que les personnes concernées remplissent les critères requis. Selon les mêmes informations, le critère de l’ancienneté de service aurait été abandonné.

C’est dans ce contexte que j’aimerais poser la question suivante à Monsieur le Premier Ministre, Ministre d’État :

Monsieur le Ministre peut-il me confirmer que de nombreuses demandes respectivement propositions en vue de l’obtention d’une distinction honorifique ont été refusées et m’en expliquer les raisons ?
Monsieur le Ministre peut-il me confirmer que le Gouvernement a décidé de réduire le nombre de distinctions honorifiques octroyées à l’occasion de la fête nationale et m’en expliquer les raisons ?
Monsieur le Ministre peut-il me dire si les critères en vue de l’obtention d’une distinction honorifique ont été modifiés et m’en préciser les détails ?
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre parfaite considération.

Léon Gloden

Député