CHANGEMENT DE CARRIÈRE DANS LA POLICE

Monsieur le Président,

Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une série de questions à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure concernant le changement de carrière au sein de la Police grand-ducale.

L‘article 94 de la loi du 18 juillet 2019 sur la Police grand-ducale a introduit un mécanisme temporaire de changement de groupe permettant aux fonctionnaires d’accéder à un groupe de traitement immédiatement supérieur au leur dans les conditions et suivant les modalités déterminées par l’article en question (« voie expresse »).

Selon mes informations, de nombreux policiers du groupe de traitement C1 remplissant les conditions requises et détenant un diplôme de fin d’études secondaires classiques ou générales ou équivalent qui en ont fait la procédure ont vu leur demande rejetée en raison du dépassement du contingent légal fixé à 20% de l’effectif total de la catégorie de traitement C1 du cadre policier.

C’est dans ce contexte que j’aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure :

 • Monsieur le Ministre peut-il me préciser le nombre de policiers actuel reclassés dans le groupe de traitement C1 ayant un diplôme de fin d’études secondaires classiques ou générales ou équivalant ?
 • Monsieur le Ministre peut-il me préciser le nombre de policiers en question ayant fait une demande de changement de groupe suivant l’article 94 de la loi du 18 juillet 2019 (« voie expresse ») ?
 • Monsieur le Ministre peut-il me dire combien de policiers concernés ont été retenus respectivement refusés pour pouvoir changer de groupe de traitement ?
 • Parmi les policiers retenus, combien sont en détention d’un diplôme de fin d’études secondaires classiques ou générales ou équivalant ?
 • Monsieur le Ministre peut-il m’expliquer les critères explicites qui sont appliqués pour décider d’un changement de groupe ou non ? Le niveau de l’enseignement scolaire est-il pris en compte dans ces critères ?
 • Monsieur le Ministre est-il d’avis que les policiers qui détiennent un diplôme de fin d’études secondaires classiques ou générales ou équivalant et qui ont été reclassés au groupe de traitement C1 devraient pouvoir être intégrés automatiquement dans le groupe de traitement B1 du cadre policier ?
 • Dans l’affirmative, quelle solution Monsieur le Ministre est-il disposé de proposer et dans quel lapse de temps ?
 • Dans la négative, quelles autres solutions Monsieur le Ministre voit-il pour que les policiers en détention d’un diplôme de fin d’études secondaires classiques ou générales ou équivalant puissent changer du groupe de traitement C1 dans le groupe de traitement B1 exceptée celle du principe de carrière ouverte ?
 • Monsieur le Ministre peut-il me dire si ses solutions proposées le cas échéant suffiront pour permettre à tous les policiers reclassés au groupe de traitement C1 et détenant un diplôme de fin d’études secondaires classiques ou générales ou équivalant un changement direct au groupe de traitement B1 ?
 • Dans la négative, Monsieur le Ministre n’est-il pas d’avis que cette situation constitue une violation du principe d’égalité des citoyens devant la loi ?

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

Léon Gloden

Député

Zousätzlech Hëllefen fir d’Wënzer no de schlëmmsten Fraschtschied an de leschten 30 Joer ?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 84 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës dringend parlamentaresch Fro un den Här Minister fir Landwirtschaft, Wäibau a ländlech Entwécklung weider ze leeden.

De Frascht an der Nuecht op de leschte 5. Mee huet mat sech bruecht datt  op der Musel bis zu 40 Prozent vun de Riewe beschiedegt sinn. A verschiddene Lage sinn esouguer 100%  vun de Riewen zerstéiert. Experte ginn dovun aus datt et déi schlëmmste Fraschtschied an de leschten 30 Joer sinn.

Wann 2018 en excellent Joer fir de Wäibau war, esouwuel wat d’Quantitéit wéi och d’Qualitéit ugeet, esou muss ee wëssen datt d’Wënzer an de leschte 6 Joer aus verschiddene Grënn grouss Ertragsausfäll haten.

Haut huet e Mataarbechter vum Wäibauinstitut an der Press Aussoe gemaach, datt d’Wënzer eventuell zousätzlech Hëllefen ufroe kéinten.

Aus dëse Grënn géife mir gäre folgend Froen un d’Regierung stellen:

 • Wëssend datt et scho verschidde Kompensatiounsmoossnamen am Fall vu Fraschtschied ginn, an op Grond vun den extrem héije Schied, gedenkt d’Regierung zousätzlech Hëllefen ze ginn?
 • Wa jo, wéi eng Hëllefe wieren dat?
 • Wëssend datt a Frankräich, wéi z.B. rezenterweis an der Bourgogne, an ähnleche Fäll oppe Feier an de Wéngerte gemaach gi fir Fraschtschied ze vermeiden, firwat ass esou eng Mesure op der Musel net machbar no den Aussoen haut an der Press.

 

Här President, mir bieden Iech onsen déifste Respekt unzehuelen.

 

Léon Gloden                         Octavie Modert                    Françoise Hetto-Gaasch

Deputéierten                        Deputéiert                             Deputéiert

Der Umbau des neuen Kulturzentrums wurde genehmigt in der Gemeinderatssitzung vom 23. April 2019.

In der Gemeinderatssitzung vom 23. April wurde der Umbau des neuen Kulturzentrums in Höhe von 25.900.000 EUR genehmigt. Die CSV, déi gréng und die DP stimmten dem Umbau zu. Leider enthielt sich die LSAP.

Das neue Projekt wurde in mehreren Arbeitssitzungen, sowohl im Gemeinderat, als auch mit den kulturellen Vereinigungen sowie der Bautenkommission zusammen ausgearbeitet.

Das neue Kulturzentrum ist ein sehr wichtiger Schritt für das zukünftige kulturelle Angebot in Grevenmacher und darüber hinaus in der Moselregion. Das neue Kulturzentrum beinhaltet einen Konzertsaal, der auch für andere kulturelle Zwecke wie Theateraufführungen und Shows benutzt werden kann. Des Weiteren werden die Proberäume für die Harmonie Municipale, den Gesangsverein sowie die „Muselfénkelcher“ renoviert. Auch die „Pipes and Drums“ bekommen einen Probesaal. In einem neuen Stockwerk findet die regionale Musikschule zukünftig zusätzliche Proberäume. Auch werden Versammlungsräume sowie Räume für Kongresse und sonstige Veranstaltungen eingerichtet.

Das neue Projekt beinhaltet ebenfalls ein unterirdisches Parkhaus. Somit wird das Parkangebot in Grevenmacher um über 100 Parkplätze erweitert. Auch von der architektonischen Gestaltung her fügt sich das neue Kulturzentrum mit seiner Glasfront-Fassade harmonisch in die Umgebung ein.

Das neue Kulturzentrum – ein Meilenstein für das kulturelle Angebot in Grevenmacher und in der Moselregion – soll im Mai 2023 seine Türen öffnen. Somit wurde erneut ein weiteres prioritäres Projekt der Schöffenratserklärung eingeleitet.

Ass et normal, dass de Minister Bausch sech an eng lafend strofrechtlech Prozedur amëscht ? Ass dat net een Ugrëff op d’Onofhängegkeet vun der Justiz ?

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro, fann der ënnert dësem Link : QP 616

Här President,

Esou ewéi den Artikel 84 vum Chambersreglement et virgesäit bieden mir lech dës dringend parlamentaresch Fro un den Här Staatsminister an den Här Justizminister weiderzeleeden.

Um Internetsite guykaiser.lu huet de fréieren RTL-Chefredakter haut e Meenungsartikel mat folgendem Titel publizéiert: „Amëschung vum François Bausch an d’Justiz?“

An deem Artikel geet et ëm e Bréif, deen den deemolege Infrastrukturminister un d’Madamm Procureur général d’Etat adresséiert huet. Dora schreift den Infrastrukturminister ofschléissend :

« Permettez-moi de vous faire part de mon étonnement quant […] à la façon de procéder de M. le Premier Substitut dans cette affaire. »

Am Meenungsartikel heescht et doropshin :

„Wat sauer eropstéisst, ass, datt e Minister higeet a sech an eng laafend Prozedur vun der Justiz amëscht.“

Opgrond vun de beschriwwene Virgäng, wéilte mir folgend Froen un d’Häre Ministere stellen:

 • Sinn déi Häre Ministeren der Meenung, dass et normal ass, dass e Minister sech an eng lafend Affär amëscht oder huet e Minister sech an engem funktionéierende Rechtsstaat net aus enger lafender strofrechtlecher Prozedur erauszehalen?

 

 • Sinn déi Häre Minister net der Meenung, dass den Infrastrukturminister domat en Ugrëff op de Prinzip vun der Onofhängegkeet vun der Justiz begaangen huet respektiv Drock op d’Justiz gemaach huet ?

 

 • Ass d’Regierung net der Meenung, dass den Infrastrukturminister géint den Deontologieskodex vun de Regierungsmemberen verstouss huet?

 

Här President, mir bieden Iech eisen déifste Respekt unzehuelen.

Gilles Roth Martine Hansen Léon Gloden
Deputéierten Deputéiert Deputéierten

 

                                                   

                                                                                            

Aménagement le long des autoroutes d’arrêt de bus avec Park & Ride et accès direct et réservé

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro fann der ënnert dësem Link : QP 482

Monsieur le Président,

 

Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaite poser la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics.

 

Au vu du trafic accru transfrontalier, notamment dans la région Est, et dans une perspective d’éviter un afflux croissant de véhicules sur les autoroutes, j’aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre :

 

 • Est-ce que Monsieur le Ministre est en train d’étudier des possibilités pour aménager le long des autoroutes des arrêts de bus avec Park & Ride qui permettraient aux bus de quitter l’autoroute par une voie la desservant et ensuite d’y accéder de nouveau directement ? Un exemple concret de cette possibilité est l’autoroute TF-5 Tenerife (source Radio Europa 2019).
 • En cas de réponse négative, Monsieur le Ministre peut-il en indiquer les raisons ?

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre haute considération.

 

Léon Gloden

Député

Europawahlen 2019

 

CSV Kandidaten fir d’Europawahlen 2019

 

Stefano D’AGOSTINO

Mäerzeg, 30 Joer

Schäffen

Chargé de projets européens beim Leader Éislek

 

Liane FELTEN ép. KRAUS

Gréiwemaacher, 51 Joer

Gemengeconseillère

Administrativ Sekretärin op der Zukunftskeess

 

Christophe HANSEN

Wanseler, 37 Joer

Master an Ëmweltwëssenschaften a Risk Management

Europadeputéierten a Gemengeconseiller

 

Martine KEMP

Diddeleng, 24 Joer

Studentin am „Master Traffic and Transport“

 

Romain OSWEILER

Rouspert-Mompech, 49 Joer

Buergermeeschter

Fonctionnaire bei der Post

 

Isabel WISELER-SANTOS LIMA

Lëtzebuerg, 57 Joer

Schäffin

Maîtrise de Lettres modernes

Professesch

Q.P. vum Léon Gloden iwwert déi extreme Präis-Haussë bei den ëffentlechen Ausschreiwungen fir Kläranlagen

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro, fann der ënnert dësem Link: QP 458

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten an un d’Madamm Minister fir Ëmwelt, Klima an Nohalteg Entwécklung weider ze leeden.

D’ Resultater vun de leschte Soumissiounen hu gewisen, dass et zu extreme Präis-Haussë bei den ëffentlechen Ausschreiwungen am Domaine vun der Ofwaasserrengegung komm ass, besonnesch an den Elektro-mechaneschen Ausrüstungsaarbechten. Dës Hausse léisst sech ënner anerem duerch eng Surchauffe vum Marché erklären, déi och doduerch bedéngt ass datt just e puer Firmen a Fro komme fir Kläranlagen ze bauen.  D’ Präisser, déi vun den Entrepreneuren eragereecht ginn, leie systematesch wäit iwwert den Devis estimatifs, déi sech hirersäits op reell Präisser vu virun dëser Surchauffe baséieren an oft esouguer dat duebelt vum geschate Montant erreechen.

D’ Subsiden si par Konter berechent op Basis vun den ale Präisser an op ee Forfait plafonnéiert an droen der aktueller Situatioun um Marché net Rechnung.

An dësem Kontext géif ech gäre folgend Froen un d’Regierung stellen: 1) Gesäit d‘Regierung eng Revisioun vum Plafong vun de Subside vir, fir sech der aktueller Konjunktur unzepassen ?

2) Gedenkt d’Regierung fir zousätzlech Aarbechten, déi net previsibel waren, an am Laf vun engem Projet ufalen, en zousätzlechen Engagement vun engem Subsiden ze engagéieren, fir d’ Käschte fir d’ Bierger an engem raisonnabele Mooss ze behalen ?

Här President, ech bieden Iech mäin déifste Respekt unzehuelen.

Léon Gloden

Deputéierten

Eng Q.P. vun den CSV Ost Deputéiert iwwert de Plastiksofall

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro, fann der ënnert dësem Link:  QP 470

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Minister fir Ëmwelt, Klima an Nohalteg Entwécklung wieder ze leeden.

D’Regierung huet an hirem Programm ugekënnegt de sougenannte „Plastikmüll“ wëllen ze reduzéieren. Konkret steet Folgendes am Koalitiounsaccord:

« A l’instar de l’initiative de la Commission européenne concernant les plastiques à usage unique, des mesures ciblées seront prises pour réduire les emballages en plastique et interdire à moyen terme les plastiques à usage unique. Des alternatives seront élaborées en associant davantage le secteur du commerce. Un accent particulier sera mis sur la responsabilisation des acteurs étatiques, notamment dans les écoles, les cantines publiques et les administrations publiques. »

An dësem Kontext géife mir gäre folgend Froen un d‘Regierung stellen:

 • Wat fir eng konkret Mesuren si bis elo geholl gi fir de Plastiksoffall ze reduzéieren?
 • Ginn et „Incentives“ fir d’Gemengen ze motivéieren de Plastiksoffall ze reduzéieren?
 • Waat fir eng Mesurë gesäit d’Regierung fir an der Lutte géint déi vill Plastiksverpackungen z.B. beim frëschen Uebst a Geméis?
 • Wëssend datt a gutt 3 Méint, um Virowend vum Nationalfeierdag, mat dat gréisste Volleksfest am Land stattfënnt, gesäit d’Regierung konkret Mesurë vir, fir ob dësem groussen a wichtege Fest, de Plastiksoffall ze reduzéieren?

Här President, mir bieden Iech eisen déifste Respekt unzehuelen.

 

 

 

 

Françoise Hetto-Gaasch                 Octavie Modert                                Léon Gloden

Deputéiert                                               Deputéiert                                   Deputéierten