Carine Sauer

  • 56 Joer
  • Mamm vun 2 Kanner
  • Infirmière (Responsabel bei Hëllef Doheem Maacher)
  • Member vum Verwaltungsrot vum Office social Maacher
  • Präsidentin vun der Chancëgläichheetskommissioun
  • Sekretärin vun der Kommissioun fir den 3.Alter a sozial Froen
  • Member am Comité  des Fêtes  Gréiwemaacher
  • Comitésmember vun der CSV Maacher
  • Trailer Carine Sauer