Info’en aus dem Gemengerot

Gemengerot vum 27. Abrëll

Am Mëttelpunkt vun der Gemengerotssëtzung vum 27. Abrëll stoung de Bau vun engem Wäipavillon op der Héicht vum Quai vun der MS Marie-Astrid laanscht der Route du vin, an dee fir d’Fréijor 2013 seng Diere soll opmaachen.

Weider liesen

Gemengerot vum 19.Dezember

Folgendes war den Dënschden 20. Dezember am Wort ze liesen iwwer déi rezentst Gemengerotssëtzung: Klickt op d’Bildchen riets fir den Text am Groussen unzeweisen. – – – Ganz flott ass och d’Bild am Wort dat d’Zesummesetzung vun eisem Gemengerot visualiséiert – Fotos: N. SCHARTZ/Fotomontage: M. WINANDY):

Weider liesen

Schäfferotserklärung

An der leschter Gemengerotssëtzung gouf ënner anerem d’Schäfferotserklärung virgestallt. Liest hei déi däitsch Versioun: Schöffenratserklärung oder franséisch Versioun: Déclaration du collège échevinal

Weider liesen

Gemengerot vum 22. September

In der letzten Gemeinderatssitzung vor den Wahlen, die am Donnerstag, dem 22. September 2011 stattfand, wurde das Projekt “Zëntscheier” einstimmig angenommen. Die CSV strich hervor, dass dieses Projekt eine Investition in die Jugend sei, auch wenn es mit einer Investition von 2,7 Mio. Euro „eine kostspielige Angelegenheit“ für die Gemeinde darstelle. Bei der Abstimmung zusätzlicher Kredite haben sich ...

Weider liesen