Monique Hermes

  • 67 Joer
  • Jonggesellin
  • Pensionéiert Léierin
  • Schäffin zënter 2011
  • Präsidentin vun der Kulturkommissioun
  • Engagéiert am Maacher Veräinsliewen
  • Vize-Präsidentin vun der CSV Maacher
  • Trailer Monique Hermes