Gemengerot

D’CSV ass am Gemengerot vertruede :

 

Buergermeeschter

Léon GLODEN

 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Président
 • Comité National CSV: Membre
 • Député National
 • Bourgmestre
 • Président de la Circonscription Est du CSV
 • Alter: 45

Schäffen

Monique HERMES

 • Comité Section CSV: Vice-Président
 • Echevin
 • Alter: 67

Gemengeréit

Martine COGNIOUL-LOOS

 • Member vum Gemengerot
 • Alter: 54

Liane FELTEN

 • Comité Section CSV: Secrétaire
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre
 • Member vum Gemengerot
 • Alter: 50

Carine SAUER

 • Comité Section CSV: Membre
 • Member vum Gemengerot
 • Alter: 56