Kommissiounen

Wann Dir eng Fro oder eng Propositioun hutt un är CSV-Vertrieder an de Gemengekommissiounen, zéckt net eis ze kontaktéieren.
Mir leeden d’Informatiounen un déi zoustänneg Leit weider.

Commission Culturelle
Frank Dumont
Alain Goedert
Monique Hermes
Martine Paulus
Dan Ury
Commission de Jumelage
Romain Asselborn
Jolita Bartkute
Christian Crutarciuc
René Huss
Joël Krack
Commission de la Circulation
Frank Dumont
Alain Goedert
René Huss
Danièle Konter
Carine Sauer
Rudy Steffen kooptéiert
Commission de Surveillance de l'EMMG
Martine Cognioul-Loos
Christiane Urwald
Commission d’Égalité des Chances
Martine Cognioul-Loos
Solange Dumont-Binsfeld
Frank Dumont
Carine Sauer
Monique Ury-Scholer
Commission des Bâtisses
Léon Gloden
président
Guy Cognioul
Gaston Kraus
Henri Streng
André Weiler
Commission des Finances
Léon Gloden
président
Guy Cognioul
Frank Dumont
Alain Goedert
Marc Ury
Commission des Jeunes
Solange Dumont-Binsfeld
Laurent Hurt
Jo Risch
Marc Ury
Commission des Questions Sociales & 3e âge
Martine Cognioul-Loos
Monique Hermes
Carine Sauer
Rudy Steffen
Monique Ury-Scholer
Commission des Sports
Laurent Hurt
René Huss
Gaston Kraus
Rudy Steffen
Mike Welter
Commission d'Intégration
Léon Gloden
Commission Forestière et de l'Environnement
Sanny Bentner-Schmitt
Guy Cognioul
Henri Streng
Dan Ury
Jean-Paul Weber
Commission Scolaire
Léon Gloden
président
Monique Hermes
Paul Lorenz