Carine Sauer
56, Infirmière (Responsabel bei Hëllef Doheem Maacher)
Carine Sauer
  • Mamm vun 2 Kanner
  • Member vum Verwaltungsrot vum Office social Maacher
  • Präsidentin vun der Chancëgläichheetskommissioun
  • Sekretärin vun der Kommissioun fir den 3.Alter a sozial Froen
  • Member am Comité des Fêtes Gréiwemaacher
  • Member vum Comité CSV Maacher
  • Trailer Carine Sauer
  • Video Carine Sauer
Carine Sauer