Léon Gloden
44, Affekot
Léon Gloden
Buergermeeschter a Députéierten


Léon Gloden