Solange Dumont-Binsfeld
49, Employée op der LALUX Assurances
Solange Dumont-Binsfeld
  • Bestuet mam Dumont Frank
  • Chancëgläicheetsdelegéierten vun der LALUX Assurances
  • Member vun der Chancëgläichheetskommissioun
  • Member vun der Croix-Rouge-Sektioun Maacher
  • Member Nationalcomité CSF
  • Member Bezirkscomité CSV Osten
  • Sekretärin Bezirkscomité CSF Osten
  • Member vum Comité CSV Maacher
  • Trailer Solange Dumont-Binsfeld
  • Video Solange Dumont-Binsfeld
Solange Dumont-Binsfeld