• Gemengerot
  • CSV Maacher

CSV-Kongress Agenda

CSV Kongresser-Agenda

An der Chamber

Gëtt an der Zukunft eppes ënnerholl fir dat et net méi zu esou unilaterale Grenzschléissungen an der Groussregioun kënnt?

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm ...

Weider liesen

An der Chamber

Kann den Här Minister vir bannenzeg Sécherheet mir soen, wéini hien envisagéiert de Projet fir d‘Kompensatioun vun der Aarbechtszäit fir Polizisten déi op Schichte schaffen ?

Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je ...

Weider liesen

An der Chamber

Den Ament leeft eng juristesch Prozedur géint en Direkter vun der Police grand-ducale. Ass dësen Direkter suspendéiert ginn ? Wa jo, wéi huet sech dës Suspendéierung ofgespillt ?

Monsieur le Président,   Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la ...

Weider liesen

KALENNER

Keen Evenement enregistréiert.