• Gemengerot
  • CSV Maacher

Digitalen CSV- Nationalkongress

Den 17. Oktober organiséiert d'CSV hiren digitalen CSV-Nationalkongress.

An der Chamber

Stemmt et dass an der Affäre vun der Unité Spéciale de la Police („USP“) vum Juni 2015 eng Ongewëssheet vun Transparenz gëtt? 

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här ...

Weider liesen

An der Chamber

De Samschdeg de Moien huet d’Police eng Party mat 150-190 Leit am Bambësch “Um Siwebueren” opgeléist. Vill Leit hate sech hei net un déi aktuell Sécherheetsmesure gehalen. Wéi eng konkret Strofen erwaarden déi knapp 200 Leit?

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit biede mir Iech dës parlamentaresch Fro un de Minister fir ...

Weider liesen

An der Chamber

Wat sinn déi genee Ursaachen dass  den C.R. 134 tëschent Manternach a Mäertert bal drësseg Méint praktesch onënnerbrach  gespaart war.

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här ...

Weider liesen