An der Chamber

QP vum Léon Gloden mat Äntwert: Ginn de Park&Ride um Grenziwwergang sou wei de Bau vun engem Parkhaus op der Gare zu Waasserbëlleg op 2023 verréckelt ?

Ënnert dësem Link kënn der d’Äntwert vum Minister noliesen : QP3652 Herr Präsident, Gemäß Artikel 80 der Geschäftsordnung der Abgeordnetenkammer, bitte ich Sie, die vorliegende parlamentarische Anfrage an den Minister für Nachhaltige Entwicklung und Infrastrukturen weiterzuleiten. Gerüchten zu Folge sollen sowohl der geplante Ausbau des Park&Ride am Autobahn-Grenzübergang in Wasserbillig als auch der Bau ...

Weider liesen

CSV Deputéiert froe Präzisiounen zu den Tëschefäll an de Prisongen zu Schraasseg a Giwenich

Monsieur le Président, Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaiterions poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de la Justice concernant les récents incidents intervenus dans les établissements pénitentiaires de Schrassig et de Givenich. Dans un communiqué de presse, l’Association des Agents ...

Weider liesen

Repos hebdomadaire des camionneurs dans leur camion

Monsieur le Président,   Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre du Développement durable et des Infrastructures. Une loi en vigueur en France depuis 2006 interdit aux chauffeurs de poids lourds de prendre leur repos hebdomadaire de 45 heures dans leur ...

Weider liesen

Wéi geet et weider matt der Schleiss zu Stadtbriedemes?

Sehr geehrter Herr Präsident, Gemäß Artikel 80 der Geschäftsordnung der Abgeordnetenkammer, bitten wir Sie, folgende parlamentarische Anfrage an den Herrn Minister für nachhaltige Entwicklung und Infrastrukturen weiterzuleiten. Momentan ist der Schiffsverkehr an der Mosel wegen eines Defektes der Schleuse Stadtbredimus-Palzem gesperrt. Heute soll die Schleuse trockengelegt werden, um den Schaden zu analysieren ...

Weider liesen

WÄERT D’REGIERUNG AN ZUKUNFT P&R INFRASTRUKTUREN HANNERT DER DÄITSCHER GRENZ FINANZÉIEREN?

Monsieur le Président, Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une série de questions à Monsieur le Ministre du Développement durable et des Infrastructures concernent le financement de certaines infrastructures à l’étranger. Dans la cadre du premier séminaire intergouvernemental franco-luxembourgeois, il a été ...

Weider liesen

QP mat Äntwert vum Léon Gloden an Nancy Arendt: Hausse des cambriolages et des vols liés aux véhicules

Monsieur le Président, Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaiterions poser une série de questions à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure au sujet des cambriolages et des vols liés aux véhicules.D’après les récentes statistiques de la Police grand-ducale issues du rapport d’activité de 2017, « les ...

Weider liesen

Wei geet et mam Lycée zu Mondorf weider? eng QP vun den Ost Députéiert.

Monsieur le Président, Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaiterons poser une question parlementaire  à Monsieur le Ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et de l’Enfance et à Monsieur le Ministre du Développement durable et des Infrastructures au sujet de la future construction d’un Lycée à ...

Weider liesen

QP an Äntwert vum Léon Gloden a Marc Spautz: Ass de Minister gewëllt eis Police mat Taser’en ze equipéieren?

Monsieur le Président, Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des députés, nous souhaiterions poser une série de questions à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure concernant l’usage de pistolets à impulsions électriques par les forces de l’ordre.Dans sa réponse à la question parlementaire n° 2651 du 28 décembre 2016 de ...

Weider liesen

Q.P. vum Léon Gloden: Bei Problemer op der Autobunn : Méi Poliziste fir den Traffik op Niewestroossen ze regléieren ? mat Äntwert

Monsieur le Président   Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre du Développement durable et des Infrastructures et à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure concernant l’intervention de policiers pour régler les problèmes de circulation sur nos ...

Weider liesen

Q.P. vum Françoise Hetto an Léon Gloden: Keen Agreement fir Crèchen, déi net 5 Deeg d’Woch (Vollzäit) op sinn ? mat Äntwert

Monsieur le Président, Par la présente, nous avons ‘honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaiterons poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse au sujet des structures d’accueil pour enfant. Les crèches proposent des services de garde d’enfants allant de 2 mois à 4 ans. Selon ...

Weider liesen