An der Chamber

Dans combien d’établissements trouve-t-on des stations de jeux de hasard au Luxembourg?

Monsieur le Président,   Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaiterions poser une question parlementaire à Madame la Ministre de la Justice au sujet des jeux de hasard.   Notre groupe politique a soulevé à plusieurs reprises le fait que les jeux de hasard dans les cafés, bars et restaurants sont contraires à ...

Weider liesen

Duerch eng Decisioun vum Verfassungsgeriicht vum 21.12.2022 ass den Artikel 176-6 Paragraphe 4 vum Code Civil als verfassungswiddreg deklaréiert ginn. Wéi reagéiert de Minister op dës Decisioun ?

Monsieur le Président, Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, j’aimerais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre du Logement. Par un arrêt n°00176 du 23 décembre 2022, la Cour constitutionnelle a déclaré l’article 1762-6, paragraphe 4, du Code civil, tel qu’introduit par la loi du 3 février 2018 portant sur le bail ...

Weider liesen

Le gouvernement peut-il nous confirmer que le nombre de cas de vandalisme commis par des jeunes du CSEE dans les environs du site de Schrassig a augmenté depuis 2020?

Monsieur le Président,   Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaiterions poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, à Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, ainsi qu’à Madame la Ministre de la Justice au sujet du Centre ...

Weider liesen

Combien de médecins sont formés en algologie au Luxembourg ?

Monsieur le Président,   Conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaite poser une question parlementaire à Madame la Ministre de la Santé et à Monsieur le Ministre de la Sécurité sociale. La nomenclature des actes et services des médecins de la CNS mentionne sous le code 77 une « consultation majorée du médecin formé en algologie et exerçant en unité hospitalière de ...

Weider liesen

Féiert d’Regierung aktuell Iwwerleeungen, fir jonk Leit fréizäitig a Richtung Police-Ausbildung ze guidéieren?

Här President, Esou wéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir Educatioun, Kanner a Jugend an un den Här Minister fir bannenzeg Sécherheet weiderzeleeden. Am Saarland soll eng nei Formatiounsoffer duerch d’Schafe vun enger sougenannter „Fachoberschule“ jonk Leit motivéieren, eng Ausbildung bei der Police ze maachen. De Personalmanktem ...

Weider liesen

Gedenkt d’Ministesch och eng Primm fir emissiounsfräi oder emissiounsaarm Busser, Camion’en an aner grouss Aarbechtsmaschinnen anzeféieren?

Här President, Esou ewéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro zu Primme bei Camionen, Busser oder soss gréisser Gefierer un d’Madamm Ëmweltministesch weider ze leeden. Den Ausbau vun der E-Mobilitéit ass e wichtege Schrëtt fir ons Klimaziler ze erreechen. Niewent elektreschen Autoen, Vëloen a Camionnetten, fir déi et och eng Primm gëtt, ginn et mëttlerweil ...

Weider liesen

Dans quel délai le gouvernement se conformera à l’arrêt n°174 du 9 décembre 2022?

Monsieur le Président, Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure. Dans son arrêt n°174 du 9 décembre 2022, la Cour constitutionnelle dit que « le mécanisme temporaire de la voie expresse instauré par l’article 94 de la loi du 18 juillet ...

Weider liesen

Wéini sollen d’Resultater vun der historescher Etude zum Iechternacher Park virleien ?

Här President, Esou wéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden mir Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Kulturministesch weiderzeleeden.   Den Iechternacher Park gouf bei Iwwerschwemmungen am Juli 2021 staark beschiedegt a misst dréngend renovéiert ginn. Allerdéngs dierf deen duerch d’Héichwaasser enstaanenen Schued net behuewen ginn op Grond vun enger historescher Etüd déi vum ...

Weider liesen

Stëmmt et, dass nach keng Congésufroe fir 2023 beim CGDIS accordéiert goufen? Wa jo, aus wéi enge Grënn?

Här President, Esou ewéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro zum CGDIS un d’Madamm Inneministesch weider ze leeden. D’Madamm Ministesch huet rezent erkläert, dass zënter Ufank des Jores zwou Persounen d’Noutruffzentral 112 verlooss hunn. Weiderhin hätt eng weider Persoun wësse gedoen, datt se wéilt den 112 verloossen. Eisen Informatiounen no hätten awer ...

Weider liesen

Ass d’Regierung op Grond vun de villen Suergen a Reklamatiounen vun de Bierger an de betraffenen Gemengen bereet, Upassungen bei der geplangter Naturschutzzone virzehuelen?

Här President,   Esou wéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden mir Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Ëmweltministesch an un den Här Landwirtschaftsminister weiderzeleeden.   D’Naturschutzgesetz gesäit am Artikel 41 vir, dat am nationalen Interessi Naturschutzzonen kënnen iwwert e groussherzoglech Reglement ausgewise ginn, nodeems de Staatsrot säin Avis ofginn huet. An deem ...

Weider liesen