An der Chamber

Aménagement le long des autoroutes d’arrêt de bus avec Park & Ride et accès direct et réservé

Monsieur le Président,   Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaite poser la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics.   Au vu du trafic accru transfrontalier, notamment dans la région Est, et dans une perspective d’éviter un afflux croissant de véhicules sur ...

Weider liesen

Q.P. vum Léon Gloden iwwert déi extreme Präis-Haussë bei den ëffentlechen Ausschreiwungen fir Kläranlagen

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten an un d’Madamm Minister fir Ëmwelt, Klima an Nohalteg Entwécklung weider ze leeden. D’ Resultater vun de leschte Soumissiounen hu gewisen, dass et zu extreme Präis-Haussë bei den ëffentlechen Ausschreiwungen am Domaine vun der ...

Weider liesen

Eng Q.P. vun den CSV Ost Deputéiert iwwert de Plastiksofall

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Minister fir Ëmwelt, Klima an Nohalteg Entwécklung wieder ze leeden. D’Regierung huet an hirem Programm ugekënnegt de sougenannte „Plastikmüll“ wëllen ze reduzéieren. Konkret steet Folgendes am Koalitiounsaccord: « A l’instar de l’initiative de la Commission européenne concernant les ...

Weider liesen

Prise en charge des élèves à besoins particuliers ou spécifiques dans l’enseignement fondamental

Monsieur le Président,   Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaiterons poser une série de questions à Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale au sujet du recrutement d’instituteurs spécialisés dans la scolarisation des élèves à besoins spécifiques (I-EBS) pour les besoins de l’enseignement ...

Weider liesen

Q.P. vum Léon Gloden iwwer d’Statistiken vun der Police

Monsieur le Président, Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure au sujet des statistiques de la Police grand-ducale. Dans sa réponse à ma question parlementaire n° 197 du 15 janvier 2019 au sujet du taux d’élucidation de la Police ...

Weider liesen

Part de l’énergie provenant de sources renouvelables: Comment le gouvernement entend-il rattraper son retard au niveau des énergies renouvelables ? Quels sont les projets prioritaires que le gouvernement entend poursuivre dans ce contexte ?

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro, fann der ënnert dësem Link : QP 367 Monsieur le Président, Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question à Madame le Ministre de l’Environnement au sujet des énergies renouvelables. Selon Eurostat, la part de l’énergie provenant de sources renouvelables dans la ...

Weider liesen

SNCT : Firwat ass de Präiss vun der technëscher Kontroll däitlech an d’Lut gesat ginn ?

Hei fann der d’Äntwert vum Minister op dës Fro : SKMBT_C364e19020516140 Monsieur le Président, Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics. La Société nationale du contrôle technique (SNCT) vient d’annoncer qu’elle a augmenté ...

Weider liesen

Wann nei Betriber, respektiv onofhängeg Beruffer an de Gemengen hir Dieren opmaachen oder sech néierloossen, esou ginn d’Gemengeresponsabel net forcement eppes dovu gewuer: Deelt d’Regierung d’Meenung datt et sënnvoll wier datt nei Betriber sech op der Gemeng mussen umellen? Wann nee, aus wat fir engem Grond? Wa jo, gedenkt d’Regierung séier déi noutwendeg Schrëtt an d’Weeër ze leeden?

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Inneminister, den Här Minister fir d’Ekonomie an den Här Minister fir de Mëttelstand weider ze leeden. Wann nei Betriber, respektiv onofhängeg Beruffer an de Gemengen hir Dieren opmaachen oder sech néierloossen, esou ginn d’Gemengeresponsabel net forcement eppes dovu gewuer. An dësem Kontext géife mir ...

Weider liesen

Voitures incendiées dans les alentours d’Hesperange

Monsieur le Président, Nous avons l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 84 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaiterions poser une question urgente à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure concernant les voitures incendiées dans les alentours d’Hesperange. RTL vient de relayer ce matin l’information que « quatre voitures sont parties en fumée cette nuit à Alzingen ». C’est ...

Weider liesen

QP. vun den 3 Ost-Deputéiert: Wartezeiten für Knochendichtemessungen (Osteodensitometrie)

Hei fann der d’Äntwert vum Minister op dës Fro: QP 178 Herr Präsident,   Gemäß Artikel 83 der Geschäftsordnung der Abgeordnetenkammer, bitten wir Sie, die vorliegende parlamentarische Anfrage an den Gesundheitsminister sowie den Minister für soziale Sicherheit weiterzuleiten. Die Bezeichnung Knochendichtemessung, auch Osteodensitometrie genannt, bezieht sich auf verschiedene medizinisch-technische Verfahren ...

Weider liesen