An der Chamber

Projet de radar tronçon au Luxembourg

Monsieur le Président,   Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaiterions poser une série de questions à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure et à Monsieur le Ministre de la Justice au sujet des contrôles routiers « radar tronçon ». Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, également Ministre ...

Weider liesen

INCIDENT EN PRISON ET AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ DES GARDIENS DE PRISON ET DES FORCES DE L’ORDRE

Monsieur le Président, Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des députés, nous souhaiterions poser une série de questions à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure et à Monsieur le Ministre de la Justice au sujet des pistolets à impulsions électriques. Un prisonnier extrêmement agressif en détention provisoire au centre ...

Weider liesen

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DU JUGEMENT DE LA COUR ADMINISTRATIVE ANNULANT UNE DÉCISION DE L’ANCIEN MINISTRE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE REJETANT UNE DEMANDE D’AVANCEMENT AU GRADE DE COMMISSAIRE?

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro, fann der ënnert dësem Link: QP 706 Monsieur le Président, Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaiterions poser une série de questions à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure au sujet d’un jugement de la Cour administrative relatif à un refus du Ministre en matière de ...

Weider liesen

CHANGEMENT DE CARRIÈRE DANS LA POLICE

Monsieur le Président, Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une série de questions à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure concernant le changement de carrière au sein de la Police grand-ducale. L‘article 94 de la loi du 18 juillet 2019 sur la Police grand-ducale a introduit un mécanisme temporaire ...

Weider liesen

Zousätzlech Hëllefen fir d’Wënzer no de schlëmmsten Fraschtschied an de leschten 30 Joer ?

Här President, Esou ewéi den Artikel 84 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës dringend parlamentaresch Fro un den Här Minister fir Landwirtschaft, Wäibau a ländlech Entwécklung weider ze leeden. De Frascht an der Nuecht op de leschte 5. Mee huet mat sech bruecht datt  op der Musel bis zu 40 Prozent vun de Riewe beschiedegt sinn. A verschiddene Lage sinn esouguer 100%  vun de Riewen ...

Weider liesen

Ass et normal, dass de Minister Bausch sech an eng lafend strofrechtlech Prozedur amëscht ? Ass dat net een Ugrëff op d’Onofhängegkeet vun der Justiz ?

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro, fann der ënnert dësem Link : QP 616 Här President, Esou ewéi den Artikel 84 vum Chambersreglement et virgesäit bieden mir lech dës dringend parlamentaresch Fro un den Här Staatsminister an den Här Justizminister weiderzeleeden. Um Internetsite guykaiser.lu huet de fréieren RTL-Chefredakter haut e Meenungsartikel mat folgendem Titel publizéiert: „Amëschung vum François ...

Weider liesen

Aménagement le long des autoroutes d’arrêt de bus avec Park & Ride et accès direct et réservé

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro fann der ënnert dësem Link : QP 482 Monsieur le Président,   Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaite poser la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics.   Au vu du trafic accru transfrontalier, notamment dans la région Est, ...

Weider liesen

Q.P. vum Léon Gloden iwwert déi extreme Präis-Haussë bei den ëffentlechen Ausschreiwungen fir Kläranlagen

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro, fann der ënnert dësem Link: QP 458 Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten an un d’Madamm Minister fir Ëmwelt, Klima an Nohalteg Entwécklung weider ze leeden. D’ Resultater vun de leschte Soumissiounen hu gewisen, dass et zu extreme ...

Weider liesen

Eng Q.P. vun den CSV Ost Deputéiert iwwert de Plastiksofall

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro, fann der ënnert dësem Link:  QP 470 Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Minister fir Ëmwelt, Klima an Nohalteg Entwécklung wieder ze leeden. D’Regierung huet an hirem Programm ugekënnegt de sougenannte „Plastikmüll“ wëllen ze reduzéieren. Konkret steet Folgendes am ...

Weider liesen

Prise en charge des élèves à besoins particuliers ou spécifiques dans l’enseignement fondamental

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro fann der ënnert dësem Link : QP 454 Monsieur le Président,   Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaiterons poser une série de questions à Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale au sujet du recrutement d’instituteurs spécialisés dans la scolarisation des élèves à ...

Weider liesen