An der Chamber

Q.P. vum Léon Gloden iwwer d’Statistiken vun der Police

Monsieur le Président, Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure au sujet des statistiques de la Police grand-ducale. Dans sa réponse à ma question parlementaire n° 197 du 15 janvier 2019 au sujet du taux d’élucidation de la Police ...

Weider liesen

Part de l’énergie provenant de sources renouvelables: Comment le gouvernement entend-il rattraper son retard au niveau des énergies renouvelables ? Quels sont les projets prioritaires que le gouvernement entend poursuivre dans ce contexte ?

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro, fann der ënnert dësem Link : QP 367 Monsieur le Président, Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question à Madame le Ministre de l’Environnement au sujet des énergies renouvelables. Selon Eurostat, la part de l’énergie provenant de sources renouvelables dans la ...

Weider liesen

SNCT : Firwat ass de Präiss vun der technëscher Kontroll däitlech an d’Lut gesat ginn ?

Hei fann der d’Äntwert vum Minister op dës Fro : SKMBT_C364e19020516140 Monsieur le Président, Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics. La Société nationale du contrôle technique (SNCT) vient d’annoncer qu’elle a augmenté ...

Weider liesen

Wann nei Betriber, respektiv onofhängeg Beruffer an de Gemengen hir Dieren opmaachen oder sech néierloossen, esou ginn d’Gemengeresponsabel net forcement eppes dovu gewuer: Deelt d’Regierung d’Meenung datt et sënnvoll wier datt nei Betriber sech op der Gemeng mussen umellen? Wann nee, aus wat fir engem Grond? Wa jo, gedenkt d’Regierung séier déi noutwendeg Schrëtt an d’Weeër ze leeden?

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Inneminister, den Här Minister fir d’Ekonomie an den Här Minister fir de Mëttelstand weider ze leeden. Wann nei Betriber, respektiv onofhängeg Beruffer an de Gemengen hir Dieren opmaachen oder sech néierloossen, esou ginn d’Gemengeresponsabel net forcement eppes dovu gewuer. An dësem Kontext géife mir ...

Weider liesen

Voitures incendiées dans les alentours d’Hesperange

Monsieur le Président, Nous avons l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 84 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaiterions poser une question urgente à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure concernant les voitures incendiées dans les alentours d’Hesperange. RTL vient de relayer ce matin l’information que « quatre voitures sont parties en fumée cette nuit à Alzingen ». C’est ...

Weider liesen

QP. vun den 3 Ost-Deputéiert: Wartezeiten für Knochendichtemessungen (Osteodensitometrie)

Hei fann der d’Äntwert vum Minister op dës Fro: QP 178 Herr Präsident,   Gemäß Artikel 83 der Geschäftsordnung der Abgeordnetenkammer, bitten wir Sie, die vorliegende parlamentarische Anfrage an den Gesundheitsminister sowie den Minister für soziale Sicherheit weiterzuleiten. Die Bezeichnung Knochendichtemessung, auch Osteodensitometrie genannt, bezieht sich auf verschiedene medizinisch-technische Verfahren ...

Weider liesen

Qp. vum Léon Gloden iwwert déi 2 elektresch Auto’en vun der Police

D’Äntwert op dës Fro fann der, wann der op dëse Link klickt: QP 137 Monsieur le Président,   Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure au sujet des voitures électriques de la Police grand-ducale. Depuis avril 2018, la Police ...

Weider liesen

WÉIENG IWWERWAACHUNGSKAMERAEN AN DER STAD SINN AKTIV A WÉI GESINN D’RESULTATER VUN DER ANALYS VUN DER POLICE AUS ?

Monsieur le Président, Nous avons l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaiterions poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure au sujet de la vidéosurveillance dans la capitale. « La vidéosurveillance étendue dès cet automne dans la capitale », tel est l’intitulé d’un article paru sur wort.lu en juin 2018. ...

Weider liesen

QP. vum Léon Gloden a Marco Schank mat Aentwert: Wéi funktionéieren déi nei Police Kommissariater ?

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro, fann der ënnert dësem Link : QP 80   Monsieur le Président,   Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaiterions poser une série de questions à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure concernant le fonctionnement des nouveaux commissariats de police. Parallèlement ...

Weider liesen

Manque d’effectifs au sein de la Police Gand-Ducale

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro, fann der ënnert dësem Link : QP 71   Monsieur le Président,   Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure. Dans le cadre de sa retraite annuelle le Syndicat National de la Police Grand-Ducale ...

Weider liesen