An der Chamber

Question parlementaire vum Léon Gloden iwert d’Zukunft vun de regionalen Büros vun der Administration des Douanes et Accises

Monsieur le Président, Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre des Finances, ayant sous ses attributions l’Administration des Douanes et Accises: Il me revient que les postes des receveurs des antennes régionales de l’Administration des Douanes et Accises ont ...

Weider liesen

Äntwert op Question parlementaire vum Sylvie Andrich a Léon Gloden betreffend ënner anerem d’medezinesch Versuergung am Osten

Réponse de Madame la Ministre de la Santé à la question parlementaire n” 2352 du 1er septembre 2016 de Madame la Députée Sylvie Andrich-Duval et de Monsieur le Député Léon Gloden concernant le service des urgences médicales. Les maisons médicales, qui ont été créées en 2008 et qui sont implantées dans chacune des trois régions hospitalières du pays à proximité des hôpitaux d’Esch/AIzette, ...

Weider liesen

Äntwert op dem Léon Gloden seng Question parlementaire betreffend Bankkrediter

Hei fann Dir  d’Äntwert op Question parlementaire betreffend Bankkrediter: Réponse conjointe de Monsieur le Ministre des Finances et Monsieur le Ministre de l’Intérieur à la question parlementaire n°2341 du 26 août 2016 de l’honorable Député Léon Gloden L’honorable Député fait référence à la situation d’un résident allemand qui voudrait contracter un prêt hypothécaire pour ...

Weider liesen

Question Parlementaire vum Léon Gloden: Utilisation de l’hélicoptère dans les vignobles

Wéieen Accord ass tëscht de Wënzer an engem Expertegrupp fonnt ginn ? Um Schwéidsbenger Wäifescht huet d’Ëmweltministerin an hirer Ried gesot et wär viru kuerzem een Accord tëscht de Vertrieder vun de Wënzer an engem Expertegrupp fonnt ginn, notamment wat d’Ënnerstëtzung vun de Wënzer an d’Benotze vum Helikopter ugeet. De Léon Gloden freet elo no Detailer vun deem Accord. Monsieur le Président, Par la présente, ...

Weider liesen

Question parlementaire vum Sylvie Andrich a Léon Gloden betreffend ënner anerem d’medezinesch Versuergung am Osten

Herr Präsident, Gemäß Artikel 80 der Geschäftsordnung der Abgeordnetenkammer, bitten wir Sie, die vorliegende parlamentarische Anfrage an die Gesundheitsministerin weiterzuleiten. Wie in der Vergangenheit schon häufiger bemängelt, hat die „Patiente-Vertriedung“ erneut festgestellt, dass der ländliche Raum und hier vor allem der Osten des Landes, benachteiligt ist was die medizinische Notfallversorgung angeht. ...

Weider liesen

QUESTION PARLEMENTAIRE VUM LÉON GLODEN: Retards à cause du congé collectif

Monsieur le Président, Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire et à Madame la Ministre de l’Environnement au sujet des congés collectifs retardant considérablement l’avancement des travaux sur les ...

Weider liesen

QUESTION PARLEMENTAIRE VUM LÉON GLODEN IWERT PROBLEMER BEIM PRÊT HYPOTÉCAIRE

Monsieur le Président, Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre des Finances et à Monsieur le Ministre de l’Intérieur: Il me revient que des banques luxembourgeoises refusent de contracter des prêts hypothécaires pour des acquisitions d’objets immobiliers à ...

Weider liesen

Unerkennnung vu Bestietnisser vu mannerjärege Flüchtlingen

Froen zu de Bestietnisser vu mannerjärege Flüchtlingen Eng parlamentaresch Ufro vun den Deputéierten Laurent Mosar a Léon Gloden un den Justizminister Monsieur le Président, Nous avons l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 du règlement de la Chambre des Députés, nous souhaitons poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de la Justice. Suivant divers médias allemands dont ...

Weider liesen

Question parlementaire vum Léon Gloden iwert d’Vitesse op der N10 tëschent Schengen a Réimech

Herr Präsident, Gemäß Artikel 80 der Geschäftsordnung der Abgeordnetenkammer, bitte ich Sie, die vorliegende parlamentarische Anfrage an den Minister für Nachhaltige Entwicklung und Infrastrukturen weiterzuleiten. Am vergangenen Wochenende kam es erneut zu zwei tödlichen Verkehrsunfällen auf der N10 zwischen Schengen und Remich. Meinen Informationen zu Folge hatten in der Vergangenheit die ...

Weider liesen

Question parlementaire vum Léon Gloden: hält d’Regierung nach um Zukunftspak fest?

Herr Präsident, Gemäß Artikel 80 der Geschäftsordnung der Abgeordnetenkammer, bitte ich Sie, die vorliegende parlamentarische Anfrage an den Premierminister, den Finanzminister sowie an den Wirtschaftsminister weiterzuleiten. In der Samstagsausgabe vom „Luxemburger Wort“ hat der Vizepremierminister und Wirtschaftsminister folgende Aussage gemacht: „Das Zukunftspak war ein Fehler“. Wissend dass der ...

Weider liesen